• Imprimeix

Autònom (empresari individual)

Treball Autònom (empresari individual)

L'empresari individual, popularment conegut com a treballador autònom, és la persona física que realitza en nom propi una activitat econòmica de forma habitual amb finalitat de lucre. En aquests casos, l'activitat empresarial adopta el nom de la persona física titular del negoci, tot i que també és possible actuar amb un nom comercial.

En aquest apartat us informem de les característiques i dels tràmits de constitució com a empresari individual, així com dels serveis d'assessorament que l'Administració posa a la vostra disposició.

Servei d’alta

Una vegada us heu decidit a donar-vos d’alta com a autònom, podreu realitzar telemàticament des de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) els tràmits d’alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, d’obtenció del NIF, d’inscripció de l’empresari en la Tresoreria General de la Seguretat Social i d’alta en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social, necessaris per a la posada en funcionament.

Passos a seguir:
Primer de tot, heu de sol·licitar cita prèvia a l’OGE per internet o al 012 des d’on us podem ajudar a realitzar els passos següents:

 • Baixar i omplir els formularis corresponents.
 • Fotocòpia del vostre número d'identificació fiscal (NIF).
 • Un cop disposeu de tota la informació i tota la documentació requerida, realitzarem la tramitació definitiva.

La realització d'aquestes gestions des de l’OGE us estalviarà:

 • Anar a l’Agència Tributària a sol·licitar la declaració censal d'alta i l’obtenció del NIF.
 • Anar al Registre Mercantil Provincial a fer la inscripció de l’empresa (amb caràcter voluntari).
 • Anar a la Seguretat Social a donar-te d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social i a gestionar l’alta dels socis i persones treballadores.

En la mateixa visita també podreu fer altres tràmits necessaris per realitzar l’activitat: la comunicació d’obertura de centre de treball en cas que tingueu treballadors, tràmits específics relacionats amb l’activitat que desenvolupareu, el registre de marca o nom comercial, etc. Si ho voleu, podeu veure la tramitació relacionada amb l’activitat que dureu a terme des de la Cerca Guiada de Tràmits.

Data d'actualització:  10.08.2015

En el cas que vulgueu desenvolupar la vostra activitat en un local o establiment, cal que comproveu prèviament si l'activitat és compatible amb els usos urbanístics determinats en el pla d'usos del municipi on la vulgueu dur a terme.

Un cop que heu comprovat que l'activitat s'hi pot dur a terme, cal que sol·liciteu la llicència municipal a l'ajuntament. Si hi heu de realitzar obres, haureu de demanar-hi també la llicència d'obres corresponent.

 • Comunicació d'obertura d'un centre de treball o represa d'activitats. Les empreses amb treballadors/ores a càrrec que procedeixin a l'obertura d'un centre de treball o reprenguin les activitats després d'alteracions, ampliacions o transformacions importants, han de comunicar-ho a les Oficines de Gestió Empresarial.
 • Amb la Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, les empreses ja NO estan obligades a legalitzar i tenir un llibre de visites a cada centre de treball.

Un cop presa la decisió de contractar un nou treballador, i abans que aquest s'incorpori a l'empresa, us heu d'adreçar a l'oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social que correspongui al domicili de l'empresa per a regularitzar el contracte davant l'administració a través dels tràmits que es descriuen a continuació:

 • Si és el primer cop que contracteu, heu de sol·licitar la inscripció de l'empresa a la seguretat social.
 • Si el treballador és la primera vegada que treballa, l'heu d'afiliar.
 • En tots els casos, heu de donar d'alta al treballador en el règim general de la segure

Segons el Codi Civil, l'empresari individual (autònom) ha de reunir les condicions següents:

 • Capacitat legal. Cal ser major d'edat (o menor emancipat) i tenir la lliure disposició dels seus béns.
 • Habitualitat. Els actes empresarials aïllats no impliquen la condició d'empresari o empresària individual.
 • Actuar en nom propi. Ha d'assumir els drets i obligacions derivats de l'activitat empresarial.

D'altra banda, el treball autònom es caracteritza pels aspectes següents:

 • És la forma més senzilla i econòmica de dur a terme una activitat empresarial, ja que no requereix un procés previ de constitució.
 • La responsabilitat de l’autònom s'estén a tot el seu patrimoni personal i és il·limitada. En cas de matrimoni, els béns del cònjuge només poden quedar afectats si l'empresari està casat en règim de societat de guanys. A Catalunya, el règim econòmic del matrimoni és el de separació de béns, per tant els deutes del cònjuge empresari no afecten els béns de l'altre.
 • Si el volum del seu benefici és significatiu, pot estar sotmès a tipus impositius elevats. Les societats tributen a un tipus fix sobre els beneficis (aproximadament entre el 25 i el 30 per cent), mentre que els empresaris individuals tributen per l'IRPF que aplica un tipus progressiu (aproximadament entre el 24 i el 52 per cent).

Abans de l’inici d’activitat, és recomanable que us assessoreu i feu un pla d’empresa. La xarxa Catalunya Emprèn ofereix serveis gratuïts d'informació i orientació, assessorament, formació i suport a la consolidació, a través d'entitats distribuïdes per tot Catalunya. Pel que fa al Programa Consolida't, ofereix a les persones que ja s'han donat d'alta com a autònoms les eines i els instruments necessaris per millorar el vostre model de negoci, fer créixer i enfortir el vostre projecte empresarial.

Informació relacionada