Evolució de la marca Chupa-Chups. Font: web de Chupa-Chups

L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) fa les funcions de registre d'entrada dels expedients de patents i marques que es tramiten a l'Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Si la documentació compleix els requisits establerts, el moment de presentació davant de l'OGE té validesa legal pel naixement del dret de prioritat.

Al web de la OEPM podeu consultar els conceptes bàsics sobre Propietat Industrial.

MARCA o NOM COMERCIAL?

 • Marca és el títol que dóna el dret exclusiu per a la utilització d'un signe per a la identificació d'un producte o servei. Poden ser paraules, combinacions de paraules, imatges, figures, símbols gràfics, lletres, xifres o formes tridimensionals.
 • Nom comercial és el títol que dóna dret exclusiu per a la utilització de qualsevol signe o denominació com a identificador d'una empresa en el tràfic mercantil. Els noms comercials són independents dels noms de societats inscrites als Registres Mercantils.

REGISTRE D'UN NOM COMERCIAL O UNA MARCA EN 5 PASSOS

 1. Confirmeu al web de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) que la marca i el nom no estan registrats. També podeu fer una cerca gràfica si voleu registrar el logotip.
 2. Descarregueu-vos el formulari de sol·licitud del web de l'OEPM de la pàgina Marca nacional.

  Instància de sol·licitud 4101 , de Marca nacional
  Instància de sol·licitud 4301, de Nom comercial

 3. Cerqueu la classificació de la vostra marca en el quadre Classificació internacional de productes i serveis - marques (Clinmar)
  Heu d’afegir el número i la descripció de la vostra classificació en el quadre 24 (productos y marcas) del formulari.

 4. Empleneu el document de pagament de les taxes en el web de l’OEPM. Podeu pagar les taxes electrònicament o imprimir el document i pagar-les presencialment a les oficines de ‘la Caixa’ (1ª classe 147,49 € i 95,55 € les següents).

  Formes de pagament. Pagament electrònic. Documents pagament presencial
  Consulteu la llista actualitzada de taxes

 5. Lliureu el formulari 4101 emplenat i el resguard del pagament a qualsevol de les oficines de l'OGE o bé per internet a la web de l'OEPM.

 
INFORMACIÓ ADDICIONAL

Quan lliureu els documents a l’OGE, us informarem de la resta de detalls (p.e. termini resolució) i resoldrem qualsevol altre dubte sobre el procediment que tingueu.

Els informadors de l'OGE en cap cas no us poden dir si la marca ja existeix i si serà o no acceptada, aquesta tasca només la fan els avaluadors de l'Oficina Española de Patentes y Marcas.

El registre de la marca i del nom comercial i la seva protecció seran vàlids a nivell nacional durant 10 anys.

Model d'utilitat protegeix les invencions de menys rang inventiu que les protegides per les patents, consistents en donar a un objecte una configuració o estructura de la qual se'n derivi alguna utilitat o avantatge pràctic pel seu ús o fabricació.

Patent és un títol que reconeix el dret a explotar en exclusiva la invenció patentada, i impedeix a altres la seva fabricació, venda o ús sense permís del seu titular. La patent es pot referir a un procediment, un aparell, un producte nous o al perfeccionament o millora dels existents.

Les patents tenen la capacitat de garantir uns drets exclusius d'explotació industrial d'una tecnologia durant un espai limitat de temps, generalment de 20 anys des de la data de presentació de la sol·licitud.

Cal tenir en compte que una patent passa per diferents fases amb diverses implicacions pel seu autor o llicenciatari.

 • Els primers dotze mesos a partir de la sol·licitud parlem una patent nacional.
 • Després hi pot haver una segona etapa, fins a divuit mesos més, coneguda com PCT (Patent Cooperation Treaty) que protegeix la tecnologia o invent a nivell internacional.
 • Finalment, després de trenta mesos s'entra en les fases nacionals i s'ha de decidir en quins països volem estendre la nostra patent.

El titular d'una patent o model d'utilitat està obligat a explotar la invenció patentada, personalment o a través d'algú autoritzat per ell. Per justificar que efectivament s'està explotant, es pot sol·licitar a l'òrgan territorial competent l'emissió d'un certificat que així ho indiqui. Aquesta sol·licitud es podrà realitzar en el termini de 4 anys des de la data de presentació de la sol·licitud de la patent, o de 3 anys des de la data de publicació de la concessió.

Informació relacionada

Es tracta d'un tipus d'innovació formal referida a les característiques d'aparença del producte o a la seva ornamentació. Poden registrar els dissenys merament ornamentals i els funcionals, amb l'excepció d'aquells les característiques dels quals venen exclusivament imposades per la seva funció tècnica.

Informació relacionada

La propietat intel·lectual és el dret inherent que es té sobre les obres literàries, artístiques o científiques, fruit de l'enginy i la intel·ligència.

Les lleis de propietat intel·lectual ofereixen a l'autor un conjunt de drets exclusius en relació amb el tractament que es fa de la seva idea, no sobre la idea en si mateix. És a dir, es pot protegir l'obra resultant, però no el procés de creació.

Les idees, mètodes, sistemes o procediments tampoc no queden protegits per la legislació de propietat intel·lectual. Només queda protegida la seva expressió literària o científica, però no la idea continguda que, per tant, no pot ser objecte de registre.

Informació relacionada

L’ús d’aquests símbols no està regulat i, per tant, el seu ús és una opció personal del titular. En aquest sentit, el seu ús no és obligatori i no aporta protecció jurídica addicional.

Es poden usar per informar que un determinat signe és una marca i prevenir possibles infractors o falsificadors:

 • R (registrada) i MR (marca registrada) s’usen un cop la marca ha estat registrada.
 • TM significa que un determinat símbol és una marca.
No cal tornar a registrar la marca quan se li afegeix un d’aquests símbols.
Data d'actualització:  19.07.2019