• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Venda d'unitats productives

caixes-blaves_morguefile_click_200x200px

En moments com l'actual les polítiques industrials adreçades al manteniment de l'activitat productiva i de l'ocupació prenen una especial rellevància.

És important promoure la continuïtat de l’activitat d’aquelles parts dels negocis que són viables. Aquí us expliquem com: invertir en la compra de unitats productives que provenen d’empreses en situació de concurs de creditors.

Una unitat productiva és el conjunt de recursos intangibles, humans i materials que formen un negoci susceptible de funcionar de forma autònoma i de ser transmès d'una empresa a una altra. La unitat productiva inclou actius i el seu valor com a conjunt és superior al valor de tots els seus elements per separat. De fet, qualsevol d'aquests elements individualment no forma una unitat productiva.

En els casos en què les empreses no superen certs problemes, entren en situació concursal. Quan això succeeix, generalment la seva activitat desapareix, amb el deteriorament consegüent del teixit productiu i els efectes negatius que aquesta situació ocasiona sobre l’ocupació i el benestar de les persones.

En aquest context, com podem crear una oportunitat de negoci a partir de la venda d'unitats productives provinents d’empreses en situació de concurs de creditors?

En aquestes situacions, convé anar més enllà de la visió de la situació com un fracàs i cal transformar-la en el convenciment que s'obre una oportunitat per a continuar l’activitat sota uns nous paràmetres. De fet, la mera presentació del concurs no interromp l’activitat de l’empresa, per la qual cosa la insolvència d’una empresa no necessàriament ha d’estar associada a la pèrdua del seu valor.

Una de les vies de resolució d’un concurs de creditors és l’aprovació del conveni, que comporta la reformulació dels deutes de l’empresa concursada i la quitança i/o un aplaçament dels deutes amb els creditors. La legislació preveu la possibilitat que aquest conveni s’aprovi en diferents fases del concurs.

La segona alternativa de resolució d’un concurs és la liquidació de l’empresa. En aquest supòsit, la legislació preveu la possibilitat que davant la divisió dels actius o la seva realització per separat, s’opti per la conservació de les empreses mitjançant la venda de les unitats productives com un tot.

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d'Indústria, actua en les empreses en concurs de creditors aprofitant que la Llei preveu la possibilitat de la venda de les unitats productives de l’empresa en concurs. En molts casos, hi ha una manca d'informació sobre les oportunitats d'inversió que fa que la resolució dels processos consursals impedeixi la continuïtat de l'activitat productiva.

La venda de la unitat productiva ofereix una alternativa de continuïtat de l’activitat d’una empresa sota les premisses següents:

  • La insolvència de l'empresa no ha d’estar associada necessàriament a la pèrdua de seu valor.
  • La venda de la unitat productiva és un mecanisme que pot respondre als interessos dels creditors de manera més satisfactòria que altres opcions igualment previstes a la legislació.

Per tal de facilitar la difusió de les oportunitats de negocis generades per processos concursals i la recerca d'una alternativa industrial al tancament de les empreses, els jutges del mercantil de Catalunya han pres un acord que sustenta aquesta iniciativa, que podeu consultar en l'enllaç al peu d'aquesta pàgina.

D'altra banda, si teniu qualsevol dubte o voleu ampliar la informació sobre la compra i venda d'unitats productives, així com la informació que heu de fer arribar a la Generalitat per fer correctament la publicitat de la venda d'una unitat productiva, poseu-vos en contacte directament amb la Subdirecció General de Política Industrial a través de la seva adreça: SPI.EMO@gencat.cat.

L'Administració us ofereix diverses garanties de control de tot el procés de compra d'unitats productives d'altres empreses. Concretament, la Generalitat actua en els àmbits següents:

- Detecció i anticipació de situacions de risc. L'Administració i els compradors compten amb la col·laboració dels jutjats mercantils i dels administradors concursals, que trameten la informació sobre l’empresa concursada. Aquesta informació es completa amb altres dades qualitatives i rellevants sobre el procediment concursal, com el fet de si l’empresa té activitat, la possibilitat d’aprovació d'un conveni de creditors, l'orientació del pla de liquidació, l'existència de possibles compradors o la situació laboral dels treballadors.

- Informació al sector. Per tal d'assegurar la transparència del procés i minimitzar l'impacte en la cadena de valor del resultat final del concurs, l'Administració informa les associacions representatives, sectorials i territorials, i les empreses de la mateixa cadena de valor.

- Recerca d’alternatives industrials que possibilitin la continuïtat de l’activitat. L'alternativa industrial pot ser interna de la companyia o externa. En el primer cas, es pot generar a través de l’equip directiu o de la creació d’una cooperativa. En el segon cas, pot derivar de la competència o de processos d’integració vertical o horitzontal en la cadena de valor, de projectes de reemprenedoria industrial, de fons industrials i financers o d’un inversor directe. Pel que fa als assessors i els intermediaris, col·laboren durant tot el procediment fent l’anàlisi de l’oportunitat de negoci i presentant-lo als possibles interessats.

Finalment, en els casos que sigui necessari, la Direcció General d'Indústria ofereix la cartera de serveis del Departament d'Empresa i Ocupació i l'acompanyament als instruments de finançament públics de l'Institut Català de Finances. La Direcció General també pot mitjançar entre les parts per tal de facilitar la interlocució amb altres àmbits de l'Administració.

foto: via morguefile_frenchbyte

La llei concursal estableix una sèrie de diferències entre una successió d’empreses ordinària i l’adquisició d’una unitat productiva en el context d’un procés concursal, de les quals es desprenen una sèrie d'avantatges per als inversors.

Avantatges en l’àmbit tributari:

-Els compradors d’una unitat productiva en concurs no responen dels deutes i les obligacions tributàries i de la Seguretat Social contretes per l’anterior titular si així ho especifica l’auto d’adjudicació del jutjat mercantil.

- La compra d’una unitat productiva no està subjecta a l'IVA.

- En la compra de la unitat productiva cal planificar l’assignació del preu que es paga a la liquidació futura de l’impost de societats o altres plusvàlues.

Avantatges en l'àmbit laboral:

- El jutge pot decidir que el comprador no assumeixi el pagament dels salaris o indemnitzacions pendents anteriors a la venda.

- El preu de l’oferta sempre implica la subrogació dels drets dels treballadors que integren la continuïtat de l’activitat productiva.

Avantatges en l’àmbit immobiliari:

- Sempre que es vengui una unitat productiva en funcionament que inclogui maquinària i un actiu immobiliari gravat amb una hipoteca, s'ha de fixar la quantitat que ha de destinar-se al pagament del crèdit hipotecari, sense perjudici del fet que es puguin pactar les opcions de compra, els preus de lloguer o qualsevol altre fórmula.

foto: via morguefile_npclark2k
Data d'actualització:  21.06.2017