Ajut a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària del COVID19

2n termini de la Convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Import de les sol·licituds corresponents al segon termini: 300.000€

El termini màxim per emetre la resolució de concessió i notificar-la a la persona sol·licitant i per a la certificació de l'ajut serà fins al 15 de desembre. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts fent ús dels mitjans electrònics establerts.

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és compensar els productors agraris per la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea - Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19, adoptada el 19.3.2020 i modificada el 3.4.2020.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones productores, físiques o jurídiques, que en el moment de presentar la seva sol·licitud siguin:

 1. Titulars d'explotacions agràries que hagin presentat la DUN 2020. Les persones operadores que no estiguin obligades a presentar la DUN, han d'estar inscrites en els registres corresponents.
 2. Productors/res dels productes següents:
  - Fruita i productes hortícoles. Aquests productes han de complir les normes de comercialització establertes en el Reglament d'execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, en els sectors de les fruites i hortalisses transformades.
  - Llegums i cereals destinats a consum humà que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable.
  - Carn de boví, oví, cabrum, equí, conill i aviram, llets i derivats làctics frescos, i ous, que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable. Les canals han de complir els pesos màxims establerts en l'annex 4.
  - Per a les carns, cal que els animals siguin nascuts i engreixats en explotacions ubicades a Catalunya. En el cas de bovins que no hagin nascut en aquestes explotacions, cal que hagin estat engreixats en explotacions catalanes un mínim de 4 mesos.
  - Mel, oli d'oliva verge, productes transformats de fruita i horta, i elaborats a base de carn de porc que compleixin l'establert en la lletra a) d'aquest apartat i que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableixi la normativa sectorial aplicable.
 3. Els productes han de tenir una data de caducitat o consum preferent, que permeti la seva distribució a través del Banc dels Aliments de forma que arribi al consumidor dins del període establert de consum.
 4. Tenir la condició de PIME d'acord amb els criteris establerts en l'annex 1 del Reglament (UE) 702/2014, de 25 de juny, o de microempresa, d'acord amb l'annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.
 5. Tenir un decreixement de facturació de, com a mínim, el 30% (inclosa la facturació on-line) durant algun dels mesos dins del període comprès entre l'1 de març de 2020 i el 30 de juny del 2020, en relació al mateix període de l'any anterior, atesa la pèrdua dels canals de comercialització provocat per la crisi de la COVID-19.
  En el cas de productes amb un cicle llarg de producció, o de productes que tinguin cicles alternats de producció, el càlcul del decrement es podrà fer en relació als mesos esmentats i fins a 3 anys endarrere.
 6. Haver realitzat entre el 20 de maig de 2020 i el 20 de setembre de 2020 la donació dels productes a què fa referència la lletra b) que no s'han pogut comercialitzar, a les delegacions de la Fundació Banc dels Aliments establertes en l'annex 5 d'aquesta ordre.
 7. Fer el lliurament dels productes en unitats de consum familiar, equivalent al format i envàs en què es posen a disposició en el comerç minorista.
 8. Els productors que formin part d'una agrupació de productors que sol·liciti l'ajut no podran sol·licitar-ho com a productors individuals si ho ha sol·licitat l'agrupació o l'organització de productors a la qual pertanyen.

2.2. Les cooperatives agràries i les SAT que compleixin els requisits establerts en el punt 2.1, excepte el punt a).

2.3.Les entitats i associacions sense ànim de lucre que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

 1. Elaborar productes transformats de fruita i horta i productes làctics a partir dels productes agraris dels productors definits en l'apartat 2.1, i que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable.
 2. Els productes hauran de tenir una data de caducitat o consum preferent, que permeti la seva distribució a través del Banc dels Aliments de forma que arribi al consumidor dins del període establert de consum.
 3. Tenir un decrement de facturació de, com a mínim, el 50% (inclosa la facturació on-line) durant algun dels mesos dins el període comprès entre l'1 de març i el 30 de juny del 2020, en relació amb el mateix període de l'any anterior, atesa la pèrdua dels canals de comercialització provocat per la crisi de la COVID-19.
 4. Haver realitzat la donació des del 20 de maig de 2020 i fins al 20 de setembre de 2020 dels productes que no s'han pogut comercialitzar, a les delegacions de la Fundació Banc dels Aliments establertes en l'annex 5 d'aquesta Ordre.
 5. Fer el lliurament dels productes en unitats de consum familiar equivalents al format i envàs en què es posen a disposició en el comerç minorista.

2.4. Els elaboradors de formatges frescos de cabra, vaca i ovella que comprin la llet exclusivament a productors establerts en el punt 2.1.a) i que compleixin els requisits establerts en el punt 2.1 apartats c), d), e), f), g) i h).

Termini de sol·licituds: del 7 al 16 d'abril

Data d'actualització:  01.04.2021