Seguretat i salut en el treball

Seguretat i salut en el treball

La prevenció de les lesions per accidents de treball i de les malalties i danys a la salut derivats del treball es fa a través de la integració de l'activitat preventiva a l'empresa. Aquesta tasca l'ha de fer l'empresari amb la participació dels treballadors i l'assistència tècnica i l'assessorament necessaris. Pel que fa al paper de les empreses, cal que planifiquin l'activitat preventiva, que eliminin tots els riscos possibles i que n'avaluïn la resta per poder prendre les mesures oportunes per a controlar-los i minimitzar-los, tot tenint en compte les condicions de treball i els seus treballadors.

En aquest apartat us informem dels tràmits relacionats amb la prevenció de riscos laborals, com la comunicació dels accidents de treball, descrivim les característiques de les feines amb determinats riscos per a la salut, us donem consells perquè la vostra empresa sigui saludable, i també us oferim les eines necessàries per calcular el cost dels accidents de treball i l'índex de sinistralitat a la vostra empresa, entre d'altres.

Accidents i malalties laborals

En aquest apartat podeu consultar els protocols de les comunicacions dels accidents i les malalties professionals. També us oferim eines per calcular de forma anònima el vostre índex de sinistralitat i el cost que té per a la vostra organització cada accident de treball.

Comunicació d'obertura d'un centre de treball o de represa d'activitats. Obre en una nova finestra.

Les empreses que obren un centre de treball o que en reprenen les activitats després d'alteracions, ampliacions o transformacions importants, han de comunicar-ho a l'Administració. En tots els casos, l'obligació de comunicar l'obertura del centre o la represa d'activitats correspon a l'empresari.

Feines amb determinats riscos per a la salut que s'han de comunicar a l'Administració

Conegueu les condicions específiques i els tràmits per informar l'Administració dels treballs que suposen exposició a elements de risc com el soroll, les radiacions naturals, els agents químics, biològics o cancerígens, així com la manipulació de l'amiant.

Gestió de la prevenció de riscos laborals

Informació sobre els factors de risc en sectors d'activitat professionals concrets, i les activitats i mesures que han d'adoptar les empreses per evitar-los o disminuir-los. També us oferim tot allò relacionat amb els serveis de prevenció aliens que cal que coneguin les empreses.

Empresa saludable

Informeu-vos dels aspectes que cal tenir en compte per construir una empresa saludable, entenent la salut i el benestar dels seus membres com un valor empresarial. Us oferim una guia que us permetrà conèixer la situació de la vostra empresa i implementar-hi condicions saludables que la faran més competitiva.

Plans d'autoprotecció

Tràmits per a la presentació de comunicacions i informes relatius a les mesures implantades en les activitats susceptibles de generar una emergència de protecció civil. Aquestes mesures estan destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc i donar resposta adequada a les emergències.

Desfibril·ladors

Les empreses que disposen d'aparells desfibril·ladors i les que volen operar com a entitats formadores en el seu ús han de sol·licitar una autorització administrativa i s'han de registrar en el registre corresponent.

Legionel·losi. Obre en una nova finestra.

Autoritzacions i cursos de formació per al personal de revisió d'instal·lacions de risc. Consells per a pervenir els brots de legionel·losi.