Els aparells de mesura i vehicles, i els metalls preciosos i productes destinats a l'exportació han d'obtenir diverses certificacions administratives que garanteixen que compleixen amb allò establert en la legislació.

Importadors i fabricants de metalls preciosos. Obre en una nova finestra.

Els fabricants i importadors de metalls preciosos estan subjectes a un sistema de vigilància i control sobre la seva fabricació, comercialització i tràfic. Els metalls subjectes a aquesta vigilància són l'or, la plata, el platí i els seus aliatges.

Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP). Obre en una nova finestra.

L'eliminació de les barreres tècniques que perjudiquen la lliure circulació de productes en el mercat interior és un dels objectius del mercat únic europeu. La lliure circulació de béns està assegurada pels certificats de conformitat, que acrediten que els productes compleixen els requisits legalment exigibles.

Control dels aparells de mesura

Els instruments, aparells i sistemes de mesura que serveixen per pesar, mesurar o comptar i que s?utilitzen en aplicacions de mesura per raons d?interès públic, salut o seguretat pública estan sotmesos al control metrològic de l'Administració.

Vehicles

Els automòbils i vehicles en general han de complir una sèrie de disposicions tècniques que garanteixin el màxim nivell de seguretat possible i la protecció del medi ambient. Alhora, han de permetre simplificar el procediment d'homologació dels vehicles.