Explotació d'àrids. Foto: gracey via morguefile

L'explotació i aprofitament dels recursos minerals són el conjunt d'operacions que tenen per finalitat l'obtenció dels recursos naturals del subsòl, com ara els metalls, els hidrocarburs i els àrids.

Les activitats extractives es divideixen en funció de si les activitats extractives són subterrànies o a cel obert.

Drets miners

Qui pot realitzar activitats mineres?

Les autoritzacions d'explotació o les concessions d'explotació per a fer activitats extractives es concedeixen a les persones físiques i jurídiques que acreditin els requeriments necessaris per a cada tipus de concessió que vulgui explotar, investigar o treballar.

L'atorgament d'un dret miner s'atorga prèvia sol·licitud i presentació del projecte d'explotació. Posteriorment, cal presentar en tots els casos un pla de labors anual que inclogui un informe complert dels estudis realitzats durant l'any anterior i un pla d'inversions per l'any següent.

Tipus de recursos

Les activitats extractives estan dividides en quatre seccions, depenent del tipus de recurs explotat:

  • Recursos de la secció A: recursos que tenen escàs valor econòmic i comercialització geogràficament restringida. També s'hi inclouen aquells que s'aprofiten per la obtenció de fragments de mida i forma adequades per la seva utilització directa en obres d'infraestructures, construcció i altres usos.
  • Recursos de la secció B: aigües minerals, aigües termals i estructures subterrànies.
  • Recursos de la secció C: recursos que no estan inclosos en les categories anteriors.
  • Recursos de la secció D: recursos energètics (gas, petroli, geotèrmic).

D'altra banda, l'explotació de cada tipus de recurs requereix la presentació d'una documentació específica:

  • Per autoritzacions de recursos de la secció A: sol·licitud, projecte d'explotació i disponibilitat dels terrenys.
  • Per autoritzacions de recursos de la secció B: sol·licitud, projecte d'explotació, projecte d'inversions i estudi econòmic. Requereix d'informació pública.
  • Per autoritzacions de recursos de les seccions C i D: sol·licitud, projecte d'explotació, projecte d'inversions i estudi econòmic. Requereix d'informació pública.
  • Per a la transmissió de drets miners:  autorització prèvia de l'autoritat minera i sol·licitud, projecte de contracte, acreditació de les condicions legals per ser titular de drets miners i acreditació de solvència econòmica.
  • Per a l'atorgament de certificats i carnets professionals: superació d'un examen de pràctica professional . S'ha de renovar cada 5 anys.

Impacte ambiental

Les activitats extractives poden ocasionar un impacte ambiental de notable magnitud, com ara modificacions de l'estructura i de la morfologia del relleu, processos erosius i de disminució de biomassa. Per això, cal cloure amb la restauració de l'espai afectat.

Així, les activitats extractives s'han de sotmetre a declaració d'impacte ambiental, i han de presentar un estudi d'impacte ambiental. Un dels documents per l'avaluació d'impacte ambiental que cal presentar amb l'informe és el pla de restauració de l'activitat extractiva.

Un cop autoritzada l'explotació minera i abans de l'inici de l'activitat, els titulars han de dipositar una fiança pels treballs de restauració. Aquesta fiança garanteix  que durant l'explotació i a la finalització de la mateixa, l'empresa  realitzarà les mesures de protecció i els treballs de restauració incorporats en el pla aprovat per l'Administració. 

El titular de l'explotació pot sol·licitar la revisió o el retorn de la fiança. La fiança es pot actualitzar anualment per tal d'ajustar-ne la dipositada amb l'afecció real produïda per l'activitat. Així mateix, al final de la vida de l'explotació i després del  període de garantia dels treballs de restauració, es produeix el retorn del que resta pendent una vegada comprovada la integració de la restauració en el medi.

Data d'actualització:  08.11.2016