Instal·lacions

Per tal de garantir que les instal·lacions compleixin les condicions de seguretat que marca la legislació vigent, podeu inscriure-les als organismes de control o bé a la xarxa de centres de l'Oficina de Gestió Empresarial. Conegueu les característiques i condicions de cada tràmit, que aquí hem aplegat per àmbit. 

AVÍS

Us informem que els tràmits de declaració responsable (posada en servei, modificacions i baixa) d'ascensors, instal·lacions tèrmiques en edificis i instal·lacions elèctriques de baixa tensió, s'han de tramitar amb la darrera versió dels formularis corresponents. És a dir, només es poden fer els tràmits amb els formularis actualitzats que apareixen en les fitxes dels tràmits. En cas contrari, s'aturarà la tramitació de l'expedient i es reclamarà el lliurament de la versió vigent del formulari.

Trobareu tots els detalls de les novetats introduïdes en els nous formularis en l'apartat d'actualitat de Canal Empresa.

Aigua, gas i electricitat

La instal·lació i la posada en marxa de les instal·lacions de subministrament de gas i d'electricitat han de ser realitzades per empreses autoritzades. D'altra banda, els titulars de les instal·lacions de gas i electricitat han de sol·licitar a l'Administració la corresponent autorització per la posada en marxa i han de superar les revisions tècniques periòdiques corresponents. En canvi, les instal·lacions d’aigua no requereixen cap requisit ni cal la seva autorització per a la seva posada en funcionament.

Calefacció, climatització i fred industrial

Les empreses que fan instal·lacions tèrmiques i de fred industrial han d'inscriure's al registre RASIC. D'altra banda, les empreses i els professionals que instal·len o revisen equips de gasos fluorats han d'obtenir el certificat oficial corresponent.

Energies renovables

Les energies renovables s'obtenen a partir de fonts naturals virtualment inesgotables perquè són capaces de regenerar-se per mitjans naturals.

Productes químics i petrolífers

Abans de la posada en servei d'una instal·lació de productes petrolífers o químics, o abans de la seva reforma, el titular o la persona que el representi ha de presentar a les oficines de l'organisme de control autoritzat la corresponent documentació.

Raigs X i instal·lacions radioactives

Les instal·lacions de raigs X i les que contenen una font de radiació ionitzant s'han d'inscriure al registre corresponent i han de sol·licitar a l'Administració l'autorització per a fer-hi ampliacions, canvis, o per donar de baixa equips. Per la seva banda, les empreses de venda i assistència tècnica d'equips radiactius han d'inscriure's al registre d'empreses instal·ladores.

Model de segells d'empresa i instal·lador

Us oferim diversos models a partir dels quals podeu dissenyar el vostre segell d'empresa instal·ladora-reparadora o d'operador, i que haureu de posar a la documentació que ho requereixi.

Consulta d'empreses instal·ladores

Cercador en línia que us permet consultar el catàleg de totes les empreses instal·ladores i mantenidores inscrites al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) ordenades pel activitat, categoria i població.

Operadors de la inspecció

Organismes acreditats i autoritzats a verificar les condicions de seguretat de les instal·lacions i productes industrials. També us oferim les tarifes comunicades per aquests organismes i les tarifes màximes que defineix la llei per aquests serveis.

Obres i instal·lacions en les platges, costes i el litoral

Els usos de temporada de les platges, la ocupació del domini públic maritimoterrestre i les obres i instal·lacions en aquests espais requereixen la comunicació o autorització corresponent.

Com es fan els tràmits a Canal Empresa?

Us expliquem en vídeos breus què heu de fer per actuar com a intermediari i com heu de fer la tramitació electrònica de les instal·lacions de seguretat industrial, entre d'altres.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa