La distribució i utilització de productes gasosos ha de complir una sèrie de requisits legals. Aquestes condicions, així com el paper de les empreses instal·ladores, les entitats d'inspecció i control i dels titulars de les instal·lacions de gasos combustibles estan regulats pel Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, i per la Instrucció 1/2007, de 28 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Energia i Mines.

Transport, emmagatzematge i distribució de gasos combustibles

Les empreses que volen realitzar una instal·lació de transport, emmagatzematge o distribució de gasos combustibles gasosos, així com les empreses que volen comercialitzar gas natural o GLP han de complir els requisits establerts en el RD 1434/2002 per les empreses distribuïdores i comercialitzadores de gas natural i el RD 1085/1092 per els operadors a l’engròs i detall de GLP i acreditar en cada cas, la capacitat legal, tècnica i financera.

Instal·lacions receptores de gas i emmagatzematge GLP per a consum propi. Obre en una nova finestra.

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d'instal·lacions de gasos combustibles ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.

Verificació per unitat

Els aparells de gas dissenyats per a una instal·lació en concret s'han de legalitzar a través dels organismes de control, que són els organismes acreditats i autoritzats a realitzar la verificació de les condicions de seguretat de les instal·lacions i productes industrials.