Calefacció, climatització i fred industrial

Les instal·lacions de calefacció i fred estan regulades i l'administració vetlla per tal que només les puguin executar professionals qualificats i empreses inscrites al registre RASIC (Registre dels Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya).

D'altra banda, les empreses i els professionals que instal·len o revisen equips de gasos fluorats han d'obtenir el certificat oficial corresponent.

Instal·lacions tèrmiques en els edificis

Les instal·lacions tèrmiques de generació de calor o fred en edificis només poden ser executades per les empreses inscrites en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Instal·lacions de fred industrial

Les empreses de sistemes frigorífics que fan instal·lacions de fred industrial s'han d'inscriure inscrites en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Gasos fluorats

Les empreses i els professionals que instal·len, mantenen o revisen equips de refrigeració, climatització i de protecció contra incendis han d'obtenir un certificat oficial que acredita la seva capacitat per a manipular els gasos fluorats.