calefaccio

Les instal·lacions de calefacció i fred estan regulades i l'administració vetlla per tal que només les puguin executar professionals qualificats i empreses inscrites al registre RASIC (Registre dels Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya).

D'altra banda, les empreses i els professionals que instal·len o revisen equips de gasos fluorats han d'obtenir el certificat oficial corresponent.

Quan es produeixin fuites de gasos refrigerants fluorats, els titulars d'instal·lacions frigorífiques i d'instal·lacions tèrmiques en edificis estan obligats a comunicar-ho a l'Administració.

Les fuites significatives o recàrregues de refrigerant més grans del 5% de la càrrega total des de l'última revisió.

 

1. Quan es detecta la fuita, l’instal·lador frigorista ha d’elaborar un informe, amb els resultats de la revisió, les mesures adoptades i el termini en què s'han resolt. L’instal·lador ha de lliurar l’informe al titular de l’instal·lació.

2. El titular de la instal·lació ha d’enviar una còpia d’aquest informe a l'autoritat competent en el termini màxim d'una setmana, mitjançant el tràmit corresponent.

 

 

Accés al tràmit

Comunicació de fuites de gasos refrigerants fluorats en instal·lacions frigorífiques i instal·lacions tèrmiques en edificis

El Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, a l'article 2.5.3.5.e de la seva ITC-IF-17.

Data d'actualització:  09.11.2020

Instal·lacions tèrmiques en els edificis

Les instal·lacions tèrmiques de generació de calor o fred en edificis només poden ser executades per les empreses inscrites en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Instal·lacions de fred industrial

Les empreses de sistemes frigorífics que fan instal·lacions de fred industrial s'han d'inscriure inscrites en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Gasos fluorats

Les empreses i els professionals que instal·len, mantenen o revisen equips de refrigeració, climatització i de protecció contra incendis han d'obtenir un certificat oficial que acredita la seva capacitat per a manipular els gasos fluorats.