Atès que les instal·lacions tèrmiques en edificis afecten a la seguretat de les persones, l'administració vetlla per tal que compleixin la normativa i recomanacions de seguretat. Per aquest motiu, només poden ser executades per professionals qualificats en instal·lar i /o mantenir instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (instal·lacions tèrmiques en edificis) i per les empreses inscrites en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC). 

Registre de les instal·lacions

En el cas que la instal·lació tingui una potència:

  • igual o superior a 20 kW en calor,
  • o superior a 12 kW en fred,
  • o sigui d'energia solar

el titular o el seu representant legal ha d’efectuar el tràmit de declaració responsable de la instal·lació per tal d'inscriure-la al RITSIC

Abans de la posada en servei d'una ampliació d'una instal·lació, o d'una reforma que l'afecti substancialment, l'empresa instal·ladora-mantenidora ha de lliurar al titular un certificat que acrediti que la instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.

 

Documentació que ha de conservar el titular

L'instal·lador ha de lliurar al titular:

  • el projecte o memòria de la instal·lació realitzada,
  • el certificat de fi d’obra i proves realitzades que acrediti que la instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis
  • i els corresponents certificats CE de la maquinaria instal·lada.
  • També han signar un contracte de manteniment de la instal·lació si la potència útil nominal o la potència tèrmica nominal és superior a 70kW tèrmics.

Amb la documentació anterior en poder del titular de la instal·lació o el seu representant legal s’ha d’efectuar la declaració responsable per via telemàtica.

Data d'actualització:  05.03.2019