Les instal·lacions d'equips a pressió estan formades per elements destinats a la producció, emmagatzematge, transport i utilització de fluids de pressió en un mateix local o zona de treball degudament delimitada.

De la posada en funcionament de les instal·lacions se n'ha de responsabilitzar una única empresa instal·ladora, que ha d'estar inscrita en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Les instal·lacions poden ser de dues classes:

  • Les de classe 1 tenen un risc menor i la documentació tècnica de la instal·lació ha de ser signada per la persona autoritzada de l'empresa instal·ladora inscrita que l'hagi executat.
  • Les instal·lacions de classe 2 són més complexes i tenen més risc. Per tant, requereixen la intervenció d'un tècnic titulat competent per l'elaboració del projecte i la certificació final d'obra.

Els titulars de les instal·lacions d’equips a pressió han de disposar de la documentació corresponent durant tota la vida útil de la instal·lació. Entreu a la fitxa del tràmit, a la modalitat d'inici, modificació, etc... apartat documentació.

Data d'actualització:  05.03.2019