Les empreses instal·ladores poden fer servir en els certificats d'instal·lació qualsevol segell que les identifiqui. El segell no cal que tingui cap format, mida, color, informació mínima, ni cap text en concret.

Anteriorment, les empreses instal·ladores havien de disposar d'uns segells amb uns continguts i unes mides mínimes descrites per la normativa. Però, actualment, les empreses tenen llibertat per triar el model de segells que vulguin, sempre que les identifiqui, per segellar els certificats d'instal·lació que lliuren als titulars de les instal·lacions.

Amb tot, les empreses que ho desitgin poden seguir fent servir de forma indefinida els models de segell d’empresa instal·ladora que havien estat obligatoris fins ara, que són els que us oferim a continuació:

Empresa instal.ladora d'equips a pressió
Empresa reparadora d'equips a pressió
Empresa instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis
Empresa instal·ladora/conservadora d'instal·lacions frigorífiques
Empresa instal·ladora d'instal·lacions petrolíferes categoria 1
Empresa instal·ladora d'instal·lacions petrolíferes categoria 2
Empresa reparadora d'instal·lacions petrolíferes categoria 3

 
Nom d'empresa
NIF: ----------
Població
Inscrit al Registre corresponent de la Generalitat de Catalunya
Mides: 4cm x 2cm

  

Empresa instal·ladora elèctrica

 
Empresa Instal·ladora en Baixa Tensió
NIF: ----------
Nom de l'empresa
Categoria: ----------
Inscrit al Registre corresponent de la Generalitat de Catalunya
Mides: 4cm x 2cm
Categoria: Bàsica o Especialista  

  

Empresa instal·ladora de gas

 
Empresa Instal·ladora de Gas
NIF: ----------
Nom de l'empresa
Categoria: ----------
Inscrit al Registre corresponent de la Generalitat de Catalunya
Mides: 4cm x 2cm
Categoria: A, B o C  

 

 

Data d'actualització:  16.06.2016