Torres de telecomunicacions. Imatge: B.Tascón

Una ICT (infraestructura comuna de telecomunicacions) és la instal·lació que, emplaçada a l'interior dels edificis, permet l'accés efectiu, lliure i de qualitat als diversos serveis de telecomunicacions.

Els edificis de nova construcció, o aquells sotmesos a gran rehabilitació, han de comptar amb una ICT, que ha d'incorporar, com a mínim, els serveis següents:

Televisió i ràdio per ones terrestres
La infraestructura ha de permetre la captació, mitjançant l'antena, l'adaptació del senyal i la distribució a tots els habitatges dels diferents programes de televisió i ràdio que s'emeten lliurement per ones terrestres. Això inclou actualment els canals de TDT en servei.

Televisió i ràdio per satèl·lit
La normativa obliga a preveure la distribució a tots els habitatges dels canals que es puguin rebre mitjançant una antena parabòlica, la instal·lació de la qual no és obligatòria.

Telefonia fixa
Es obligatòria la instal·lació del cablejat de telefonia fins a l'interior dels habitatges, de manera que l'operador únicament hagi de connectar-se al punt d'entrada de l'edifici, quan es contracti el servei.

Telecomunicacions per cable
La ICT ha d'incorporar els espais i les canalitzacions necessaris per a una futura instal·lació d'aquest servei.

On?

Edificis que han de disposar d'ICT

 Han de disposar d'ICT tots els edificis, d'ús residencial o no, siguin de nova construcció o rehabilitació integral, acollits o que s'hagin d'acollir al règim de propietat horitzontal, és a dir, que disposin d'algun element comú (aparcament, jardí, piscina, etc.). També n'han de disposar els edificis que, totalment o en part, hagin estat o siguin objecte d'arrendament per un termini superior a un any, llevat dels que tinguin un sol habitatge.

Implantació d'una ICT en edificis de nova construcció: presentació del projecte tècnic

La instal·lació d'ICT per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis, facilita la incorporació als habitatges, sobretot als de nova construcció, de les noves tecnologies fent ús d'aquestes infraestructures de qualitat de forma econòmica.

Per garantir que les xarxes de telecomunicacions compleixen amb les especificacions tècniques per prestar el servei per al que estan dissenyades, aquestes han de disposar d'un projecte tècnic on es descriguin els elements de la instal·lació, ubicació i dimensions.

 

1) Consulta i intercanvi d'informació

Abans de la redacció del projecte tècnic, els projectistes poden consultar i intercanviar informació amb els operadors que despleguen la xarxa.

Aquesta consulta permet que el projecte que s'executi s'ajusti de la forma més aproximada a les possibilitats reals de les xarxes d'accés existents en el lloc de construcció de l'edificació i que la solució adoptada sigui la més eficient possible. També permet seleccionar la ubicació més idònia per a l'arqueta d'entrada de la ICT.

La consulta telemàtica s'ha de fer amb certificat digital a la SEU electrònica del Ministeri d'Industria, Energia i Turisme, accedint al procediment de consulta i intercanvi d'informació entre els projectistes d'ICT i els operadors de telecomunicacions que despleguin xarxa a la zona on es vol fer la ICT.

Consulta i intercanvi d'informació amb els operadors de telecomunicacions

En cas que no hi hagi resposta per part dels operadors de telecomunicació, el projecte tècnic incorporarà tecnologies d'accés basades en cables de fibra òptica en totes les poblacions, i tecnologies d'accés basades en cables coaxials en les poblacions en què estiguin presents els operadors de cable en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Reglament.

 

 

Poblacions desplegament cable coaxial

 

2) Contingut del projecte tècnic ICT
El projecte tècnic estarà format pel següents documents:

  • Memòria: que inclou la descripció de l'edificació, dels serveisque s'inclouen en la infraestructura, previsions de demanda, càlculs de nivells de senyal en els diferents punts de la instal·lació, elements que componen la infraestructura, etc.
  • Plànols: esquemes de principi de la instal·lació; tipus, nombre, característiques i situació dels elements de la infraestructura, canalitzacions de telecomunicació de l'edificació; situació i ordenació dels recintes d'instal·lacions de telecomunicacions; altres instal·lacions que preveu l'edificació que puguin interferir o ser interferides en el seu funcionament amb la infraestructura; i detalls d'execució de punts singulars, quan així ho requereixi la seva índole.
  • Plec de condicions: s'hi han de determinar les qualitats dels materials i equips i les condicions de muntatge.
  • Pressupost: s'hi ha d'especificar el nombre d'unitats i preu de la unitat de cadascuna de les parts en què es puguin descompondre els treballs, i han de quedar definides les característiques, models, tipus i dimensions de cadascun dels elements.

El contingut exhaustiu del projecte tècnic es recull a l'Annex I de la Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la que es desenvolupa el Reglament de les Infraestructures comunes de telecomunicacions.

Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny

Pel que fa a la signatura dels documents d'ICT, les titulacions admeses com a vàlides a hores d'ara, són:

  • Enginyer/a de telecomunicació
  • Enginyer/a tècnic de telecomunicació
  • Enginyer/a industrial
  • Enginyer/a tècnic industrial en electricitat
  • Enginyer/a tècnic industrial en electrònica industrial

Qualsevol altra titulació no es considerarà vàlida, en principi, excepte que s'acreditin coneixements suficients per projectar ICT. A aquest efecte, se sol·licitaria el pla d'estudis de la carrera universitària cursada i la normativa reguladora de la titulació que acredités els coneixements esmentats.

 

3) Verificació del projecte tècnic d'ICT

El projecte tècnic d'ICT s'ha de coordinar amb el projecte arquitectònic d'edificació i s'ha de verificar per una Entitat de Verificació. Aquesta verificació substitueix als visats dels projectes per part dels Col·legis Professionals.

La verificació informa a l'Administració Pública de que el projecte tècnic compleix amb la normativa i pressuposa que la instal·lació dissenyada s'ha fet sota criteris de qualitat de manera que es garanteix el funcionament.

Les entitats que vulguin verificar aquests projectes han d'obtenir l'acreditació com entitats de verificació de projectes d'ICT. L'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) és responsable de l'acreditació.

Més informació

 

4) Presentació del projecte tècnic d'ITC

El projecte tècnic d'ICT ha d'acompanyar al projecte tècnic d'arquitectura i ambdós s'han de presentar a l'Ajuntament del municipi on es construeixi l'edificació amb la finalitat d'obtenir la Llicència d'Obres.

També, s'ha de presentar una còpia del projecte d'ICT a la DG de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de poder inspeccionar la instal·lació si es considerà oportú. La presentació es farà de forma telemàtica accedint a l'aplicació amb certificat digital.

El propietari de l'edifici ha de disposar d'una còpia del projecte que haurà de conservar. Forma part del llibre d'edificació.

Presentació telemàtica de projectes tècnics

Implantació d'una ICT: Acta de replanteig

Presentació de l'acta de replantejament i/o variacions sobre el projecte inicial

En el moment d'inici de les obres, el promotor encarregarà al tècnic director d'obra de la ICT o al tècnic que hagi redactat el projecte, la redacció de l'Acta de replanteig del projecte tècnic d'ICT, signada pel director d'obra i el propietari, on es declari la validesa del projecte original o si aquest s'ha modificat, la forma com s'actualitzarà el projecte presentat (modificació del projecte si la modificació és substancia o mitjançant un annex al projecte si es tracta d'una modificació de poca entitat). Acta de replanteig inclourà el resultat de la consulta amb els operadors de telecomunicacions.

Es presentarà en el termini màxim de 30 d'un mes des de la signatura a la DG de Telecomunicacions.

Presentació de les variacions al projecte

Implantació d'una ICT: finalització de les obres

Podem diferenciar dues situacions:

a) En cas d'edificis d'ús residencial,  fins a 20 habitatges i sense elements actius a la xarxa de distribució.

En aquest cas, la empresa instal·ladora ha de lliurar a la propietat el butlletí de la instal·lació acompanyat del protocol de proves, que acredita que la instal·lació ha estat realitzada d'acord amb el projecte tècnic d'ICT.

b) En cas d'edificis de més de 20 habitatges o amb elements actius a la xarxa de distribució o edificacions d'ús no residencial o instal·lacions de Llar Digital.

L'empresa instal·ladora ha de lliurar a la propietat el butlletí d'instal·lació i el director de l'obra ha de lliurar el certificat de final d'obra conforme la instal·lació s'ajusta al projecte tècnic junt amb el protocol de proves

La propietat ha de presentar telemàticament el butlletí de la instal·lació i/o el certificat de final d'obres (quan s'escaigui) en la Generalitat de Catalunya.

Presentació del butlletí i protocol de proves d'una infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT)

Presentació del certificat de fi d'obra d'una infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT)

Empreses instal·ladores de telecomunicacions

Implantació d'una ICT: obtenció de llicències de nova ocupació

Per l'obtenció de llicències i permisos de primera ocupació

Per obtenir la cèdula d'habitabilitat o llicència de primera ocupació sovint els constructors o promotors del edificis necessiten presentar un certificat que acrediti el compliment de les obligacions establertes en la normativa d'Infraestructures comunes de telecomunicacions. La certificació acredita que el constructor o promotor ha presentat el projecte tècnic, el butlletí d'instal·lació i el certificat de final d'obra si és necessari per garantir que la instal·lació s'ajusta al projecte tècnic redactat.

Es pot sol·licitar aquesta certificació en la DG de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

DG Telecomunicacions i Societat de la Informació

Implantació d'una ICT: obtenció de certificats

El propietari pot demanar a l'Administració (DG Telecomunicacions) una certificació per acreditar que el promotor o constructor dels habitatges ha presentat en l'Administració el projecte tècnic de la infraestructura, l'acta de replanteig, el butlletí de la instal·lació i el protocol de proves, i si és el cas, el certificat d'obra i annexos que garanteixin que l'execució de la instal·lació s'ajusta al projecte tècnic.

Implantació d'una ICT en edificis que no son de nova construcció

Procediment d'implantació d'una ICT en un edifici ja construït que no disposa de la infraestructura

El procediment de tramitació que s'ha de seguir és el mateix que en cas d'edificis de nova construcció o gran rehabilitació. En aquest cas, no s'ha de complir amb l'Annex III del Reglament de les infraestructures comunes de telecomunicacions sobre "Especificacions tècniques mínimes dels edificis en  matèria de telecomunicacions" ni les disposicions relatives a l'obtenció de la llicència de primera ocupació dels habitatges.

Procediment d'implantació d'una ICT en un edifici ja construït que disposa d'una instal·lació

Mateix procediment de tramitació que en les noves instal·lacions només que el projecte tècnic ha de recollir un informe de situació de l'ICT existent i que la ICT resultant ha de garantir la continuïtat dels serveis subministrats per la ICT original. No s'aplicaran les disposicions relatives a l'obtenció de la llicència de primera ocupació dels habitatges.

ce_img_ap antenes_tv_ciutatvella_200x200px
Data d'actualització:  18.01.2017