• Imprimeix

Actuar com a empresa instal·ladora

Actuar com a empresa instal·ladora

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials han de presentar la declaració responsable corresponent per via telemàtica, i un cop fetes les comprovacions necessàries, s’inscriuran d'ofici en els àmbits corresponents del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

 

En cas de modificacions, també han de presentar la declaració responsable corresponent: modificació dades activitat (quan s’amplia o es redueix l’activitat de l’empresa –s’han de declarar les dades del moment en què es presenta la declaració), modificació dades identificatives (quan hi ha un canvi de adreça social o de representant legal de l’empresa), modificació de la relació de tècnics i/o professionals habilitats (quan hi ha canvis en el personal tècnic o habilitat de l’empresa- s’han de declarar les dades del moment en què es presenta la declaració), adequar les dades registrals (només en el cas de canvi de normativa (Alta tensió, Inst. Frigorífiques i Inst. de protecció contra incendis) o donar de baixa l’activitat.

Empreses de fora de Catalunya

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment i la reparació d'instal·lacions i productes industrials que provinguin d'altres Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol i que estiguin inscrites en el seu respectiu registre no serà necessari que comuniquin l'inici d'activitat a Catalunya, serà suficient amb la seva inscripció d'origen.

Empreses instal·ladores

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials han de presentar la declaració responsable corresponent.

Gas i electricitat

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores d'instal·lacions elèctriques i de gas.

Aparells elevadors

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores de grues torre, de grues autopropulsades i d'ascensors per poder exercir la seva activitat.

Calefacció, climatització i fred industrial

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores d'instal·lacions tèrmiques en edificis i les empreses frigoristes.

Equips a pressió

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores d'equips a pressió, les empreses recarregadores i d'inspecció de botelles de respiració autònoma i de recipients transportables.

Productes petrolífers

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores i reparadores de productes petrolífers.

Sistemes de protecció contra incendis

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores d’instal·lacions de sistemes de protecció contra incendis.