Actuar com a empresa instal·ladora

El Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) inclou els operadors de la inspecció, les entitats d’avaluació de productes industrials, les entitats d’avaluació de riscos industrials, els professionals i les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes industrials i els tallers de reparació de vehicles automòbils.

Els agents que vulguin desenvolupar la seva activitat a Catalunya, han de comunicar la seva voluntat de prestar el servei a través de la inscripció en el Registre. Les empreses s'han d'ajustar a les següents condicions:

  • Els tràmits de tots els registres d'activitats específiques s'han d'iniciar amb la presentació d'una Declaració responsable.
  • Amb la declaració el titular del registre, o el seu representant (apoderat o representant legal) declara sota la seva responsabilitat, que disposa de la documentació que acredita el compliment dels requisits establerts a la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de la inscripció.
  • La presentació de la Declaració responsable faculta l'Administració per fer les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les dades declarades i requerir la documentació acreditativa del compliment dels requisits.
  • Les declaracions que no s'ajustin a la realitat dels fets podran comportar la suspensió de la inscripció i la incoació del corresponent expedient sancionador.

 

Queden fora de l'àmbit del RASIC les empreses instal·ladores de Raigs X, Tacògrafs, Limitadors de velocitat i Telecomunicacions.

Pel que fa a les empreses espanyoles que intervenen en la instal·lació, el manteniment i la reparació d'instal·lacions i productes industrials que estiguin inscrites en el seu respectiu registre no cal que que comuniquin l'inici d'activitat a Catalunya.

 

Gas i electricitat (empreses instal·ladores)

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores d'instal·lacions elèctriques i de gas.

Calefacció, climatització i fred industrial

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores d'instal·lacions tèrmiques en edificis i les empreses frigoristes.

Equips a pressió

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores d'equips a pressió, les empreses recarregadores i d'inspecció de botelles de respiració autònoma i de recipients transportables.

Productes petrolífers

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores i reparadores de productes petrolífers.

Sistemes de protecció contra incendis

Tràmits que han de realitzar les empreses instal·ladores d’instal·lacions de sistemes de protecció contra incendis.

Empreses instal·ladores de fora de Catalunya

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment i la reparació d'instal·lacions i productes industrials que provinguin d'altres Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol i que estiguin inscrites en el seu respectiu registre no serà necessari que comuniquin l'inici d'activitat a Catalunya, serà suficient amb la seva inscripció d'origen.