A Catalunya el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) inclou els operadors de la inspecció, les entitats d’avaluació de productes industrials, les entitats d’avaluació de riscos industrials, els professionals i les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes industrials i els tallers de reparació de vehicles automòbils.

Amb un únic número de RASIC s'inscriuen les empreses dels àmbits següents:

 • Empresa Instal·ladora de Gas  
 • Empresa Instal·ladora d'Electricitat 
 • Empresa instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis 
 • Empresa frigorista 
 • Empresa instal·ladora i/o reparadora d’equips a pressió  
 • Empresa recarregadora i d'inspecció de botelles de respiració autònoma (REBRA)  
 • Empresa recarregadora de recipients transportables (RERT)  
 • Empresa instal·ladora i/o reparadora de productes petrolífers líquids  
 • Empresa instal·ladora i/o mantenidora d’instal·lacions de protecció contra incendis ( RECI) 
 • Empresa conservadora d'aparells elevadors - grues autopropulsades  
 • Empresa conservadora d'aparells elevadors - ascensors  
 • Empresa conservadora de plataformes elevadores verticals 
 • Empresa instal·ladora/conservadora d'aparells elevadors - grues torre  

 

Totes aquestes empreses instal·ladores independentment de l’àmbit o àmbits reglamentaris on exerceixin la seva activitat (aparells elevadors, electricitat, gas, protecció contra incendis, productes petrolífers líquids, instal·lacions tèrmiques en edificis, fred industrial o aparells a pressió) han de fer un únic tràmit al RASIC, a l’hora de:

 • Declarar l'inici d'activitat,
 • Modificar les dades de l'activitat (canvis de categoria, alta i/o baixa d'activitats),
 • Modificar la relació de tècnics i/o professionals habilitats,
 • Modificar les dades identificatives de l’empresa o
 • Donar de baixa del RASIC.

 

Empreses fora de l'àmbit del RASIC