Instal·lador-operador d'instal·lacions industrials

Des de l'any 2012 s'han eliminat bona part dels carnets d'instal·lador. No obstant això, la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials s'ha de continuar realitzant pels professionals competents. Aquesta competència professional es pot acreditar mitjançant dues vies: 

  • Obtenció de la titulació que reconeix de forma directa la capacitat per poder actuar com instal·lador.
  • Superació dels exàmens d’acreditació professional que realitza la Generalitat.

En aquest apartat us oferim tota la informació relacionada amb el món dels instal·ladors i les acreditacions professionals, així com enllaços als formularis necessaris per a realitzar tots els tràmits que s'hi relacionen.

Gas i electricitat

La instal·lació i la posada en marxa de les instal·lacions de subministrament de gas i d'electricitat han de ser realitzades per personal autoritzades. Aquestes persones han de disposar de la titulació o han de superar una prova oficial per obtenir el carnet acreditatiu.

Aparells elevadors

Per tal de garantir les condicions de seguretat dels aparells elevadors establertes per la normativa només poden ser operats, reparats, muntats i manejats per personal autoritzat. Existeixen diversos tipus d'aparells elevadors:   Ascensor. Grua torre desmuntable. Grua autopropulsada.   D'acord amb la legislació, els aparells que anteriorment tenien la consideració de plataformes elevadores verticals, actualment tenen la consideració d'ascensors a tots els efectes.

Calefacció, climatització i fred industrial

Els professionals que instal·len i revisen els equips de calefacció, climatització i frigorífics han d'obtenir el certificat oficial corresponent. D'altra banda, les empreses que fan instal·lacions tèrmiques i de fred industrial han d'inscriure's al registre RASIC.

Equips a pressió. Operador industrial de calderes

Les persones que disposen de la titulació corresponent o que han superat la prova oficial poden obtenir el carnet que acredita la seva capacitat professional per vigilar, supervisar i controlar les calderes regulades per la normativa d'equips a pressió.

Sol·licitud d'examen d'acreditació de competències professionals

Hi poden accedir els treballadors de més de vint anys que han adquirit la seva competència laboral en el lloc de treball, amb la pràctica o per vies no formals de formació.

Dates d'exàmens

Podeu obtenir l'acreditació de la vostra competència professional que us permeti treballar com a instal·ladors, mantenidors, reparadors i operadors d'instal·lacions i productes industrials per dues vies:Amb l'obtenció de la titulació corresponent.Superant les proves específiques que realitza la Generalitat. Per a poder-vos presentar a l'examen heu de comptar amb determinats coneixements o experiència. Per a saber-ne tots els detalls, consulteu l'enllaç Formació necessària. També podeu fer la sol·licitud d'examen en l'enllaç relacionat corresponent.A continuació, us oferim el calendari dels propers exàmens per a cadascuna de les modalitats de carnet professional.