• Imprimeix

El Govern activa la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu consell assessor

Aquesta mesura s’emmarca en el desplegament de la Llei de Simplificació Administrativa

17/10/2018 12:10
  • La Comissió analitzarà i valorarà les consultes i reclamacions presentades pels operadors econòmics i resoldrà possibles conflictes derivats de l’aplicació de les normes o de l’execució d’actes administratius

  • Els dos òrgans tenen com a funció millorar la coordinació entre la Generalitat, el món local i els agents econòmics, per tal d’unificar criteris normatius i incrementar la seguretat jurídica

 

El Govern ha aprovat avui el decret que regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu consell assessor, destinats a controlar, avaluar i simplificar els tràmits administratius que afecten l’activitat econòmica, evitar-ne les possibles contradiccions i identificar millores a introduir en la intervenció administrativa. La creació de la Comissió i del Consell Assessor estava inclosa en la Llei 16/2015, de Simplificació Administrativa.

La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica serà l’òrgan en què la Generalitat i les administracions locals seguiran i avaluaran la implantació de les mesures establertes en la Llei de Simplificació Administrativa, i en què es fixaran mecanismes de col·laboració entre elles. D’aquesta manera, la Comissió servirà per unificar criteris en l’aplicació de les normes o en l’execució d’actes administratius i, d’aquesta manera, incrementar la seguretat jurídica per als operadors econòmics. Així, l’actuació de la Comissió i del seu consell assessor ha de contribuir a facilitar l’accés i l’exercici de les activitats econòmiques i també a una gestió més eficient dels recursos de les administracions públiques.

La Comissió estarà formada per deu representants de la Generalitat, un dels quals en serà el president, i deu representants de l’administració local, un dels quals en serà el vicepresident.

Per la seva banda, el consell assessor serà un òrgan independent que haurà de formular propostes a la Comissió en àmbits com la identificació de disposicions o actes de les administracions que obstaculitzin l’activitat econòmica, traslladar propostes d’actuació per a una intervenció més eficaç de l’administració en l’economia, o realitzar estudis sobre aspectes que aprofundeixin en la simplificació administrativa, entre d’altres.

El consell assessor estarà format per sis representants de les organitzacions empresarials, sis representants de les Cambres de comerç, sis representants de les organitzacions sindicals i sis representants dels col·legis professionals.

 

Avançant en la simplificació administrativa

Amb l’activació de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i del seu consell assessor, el Govern prossegueix l’esforç per reduir l’excés de càrregues i de tràmits burocràtics a l’activitat empresarial, i per millorar la coordinació entre les administracions, amb l’objectiu d’impulsar la reactivació econòmica i la potenciació de l’ocupació. Aquesta labor s’ha desenvolupat de manera continuada des de l’any 2011, amb mesures com la posada en marxa de Finestreta Única Empresarial (FUE) o la pròpia Llei de Simplificació Administrativa, que canviava la relació entre l’administració i l’empresa tot establint la declaració responsable i la comunicació prèvia com a règims generals d’intervenció en l’activitat econòmica.

Tota aquesta tasca s’ha anat consolidant i està transformant el dia a dia de les empreses catalanes.  Així, el tancament del Pla FUE 2015-2017 reflecteix que l’any 2017 un 77% dels tràmits iniciats per les empreses es van fer via telemàtica, i el 23% restant van ser per la via presencial, mentre que a l’any 2014 només un 37% dels tràmits es van iniciar per la via telemàtica i un 63% es van realitzar presencialment. A dia d’avui, un 55% dels 539 tràmits que gestiona la FUE ja estan disponibles electrònicament. El 97% dels municipis catalans (és a dir, 916) ja han implantat la FUE, 12 més estan en curs i només en resten fora 19, entre ells Barcelona.