• Imprimeix

Nous formularis de tramitació d'ascensors, instal·lacions tèrmiques i baixa tensió

Els tràmits d'ascensors, d'instal·lacions tèrmiques i de baixa tensió s'han de tramitar amb la darrera versió dels formularis corresponents. És a dir, només es podran fer els tràmits amb els formularis actualitzats que apareixen en les fitxes dels tràmits, perquè l'eina de tramitació no acceptarà versions anteriors.

21/03/2016 12:03

En aquest sentit us recordem que, per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que us els descarregueu del web cada vegada que els hageu d'utilitzar. Si reutilitzeu els documents per a altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

A continuació us oferim els canvis que s'han introduït en els formularis dels tràmits de presentació de declaració responsable (posada en servei, modificacions i baixa) per a:

Ascensors

 • El formulari principal de tramitació, per a totes les modalitats, ja inclou les dades específiques, i per tant, només cal que hi annexeu la Declaració responsable.
 • El formulari fa una validació sobre el número de registre de l'ascensor, segons indicacions de la Subdirecció General de Seguretat Industrial. 

Instal·lacions tèrmiques

 • El formulari principal de tramitació, per a totes les modalitats, ja inclou les dades específiques, i per tant, només cal que hi annexeu la Declaració responsable.
 • El formulari fa una comprovació sobre el número de registre de la instal·lació en les modalitats diferents a la posada en servei, segons indicacions de la Subdirecció General de Seguretat Industrial. Aquesta comprovació es fa a partir de la modificació del panell del número de registre. En aquest sentit, hi ha una pregunta prèvia sobre el format del número de registre:
 • Si s'ajusta al format normalitzat, cal que indiqueu el número en aquest format. Aleshores es valida que el número sigui correcte aplicant l'algoritme definit per l'òrgan tècnic.
 • Si no s'hi ajusta, es mostra un camp alfanumèric obligatori en el qual s'ha d'indicar el número de registre o d'expedient de posada en servei de la instal·lació. En aquest cas es podrà tramitar la declaració responsable i es donarà un nou número de registre en el format normalitzat.
 • S'incorpora la tramitació d'instal·lacions en ús no inscrites d'acord amb la Instrucció 1/2015.
 • S'afegeixen noves opcions al camp "Tipus d'energia".

Baixa tensió

 • S’incorporen nous camps en relació amb la tramitació de les instal·lacions en ús no registrades d’acord amb la Instrucció 1/2015
 • S’incorpora la modalitat de canvi de titular.
 • El formulari està disponible també en castellà.
 • Es corregeixen alguns errors que impedien consignar textos al camp “Pis” (per exemple “ATIC”)  i al camp del número de carrer (per exemple “8 bis”).
 • Es modifica el panell del número de registre. En aquest sentit hi ha una pregunta prèvia sobre el format del número de registre:
  • Si s’ajusta al format normalitzat, cal indicar el número en aquest format i es valida que sigui correcte.
  • Si no s’hi ajusta, es mostra un camp alfanumèric on es pot indicar el número de registre o d'expedient de posada en servei de la instal·lació. En aquest supòsit l’Administració assignarà un nou número de registre de la instal·lació en el format normalitzat.
 • En relació amb el camp “Número CUPS”:
  • El camp es mou del panell de dades tècniques al panell de dades identificatives de la instal·lació.
  • S’afegeix també aquest camp al formulari de baixa.
  • El formulari efectua la validació del número.
 • Si al tipus d'ús s'indica "Altres usos", ara es mostra un nou camp per concretar quin és. A més, s’ha suprimit l’ús “Instal·lacions generadores de baixa tensió segons la ITC-BT-40” (aquesta tipologia d’instal·lació s’ha de tramitar davant l’òrgan competent en matèria d’Energia i d’ofici s’inscriu al RITSIC) i se n’han afegit de nous (“Instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics” i “Grups generadors de socors”).
 • S’afegeix el camp “Tecnologia” per les instal·lacions de generació aïllades. Es tracta d’un desplegable amb diverses opcions. Si es selecciona l’opció “Altres”, cal especificar el tipus de tecnologia.
 • S’afegeix el camp “Potència pic” per al cas que es tracti d’una instal·lació fotovoltaica aïllada.
 • S’afegeix la descripció de cada lletra en la classificació de les instal·lacions a efectes de si requereixen o no projecte i de si han de sotmetre's a inspecció prèvia
 • En les modalitats de modificació i ampliació, es modifica la configuració del panell on s’indica si la instal·lació està inclosa en algun dels grups de l’apartat 3.1 de la ITC-BT-04:
  • Es modifica el nom del camp pel següent: “Instal·lació inclosa en algun dels grups de l’apartat 3.2 de la ITC-BT-04?”
  • Si la instal·lació està inclosa en algun dels grups de l’apartat 3.2 de la ITC-BT-04, cal identificar el tipus d’ampliació o modificació
 • El camp “Tensió” passa a ser un desplegable amb diverses opcions. Una d’elles és “Altres” i en cas de seleccionar-se es mostra un altre camp (numèric) on s'ha d’indicar la tensió.
 • S’afegeixen els camps “Col·legi professional” i “Número de col·legiat” als panells de dades de l’autor del projecte i del director tècnic d’obra.
 • S’elimina el panell de dades de l'empresa distribuïdora
 • S’afegeixen les notes informatives següents al formulari:
  • Una al final del panell de pagament on s’indiquen les conseqüències de l’impagament de la taxa en termini (aplica a totes les modalitats amb taxa)
  • Una al final del formulari just abans del botó de validar on s’informa que en cas d’errors en les dades informades al formulari no es retornaran les taxes satisfetes
  • Una altra al final del formulari just abans del botó de validar on s’indica quina serà l’actuació de l’Administració en cas d’inexactituds, falsedats o manca de dades de caràcter essencial
 • S’afegeix una pàgina a l'acusament de rebuda amb la informació més rellevant de la instal·lació i del tràmit. Aquesta pàgina és la que és presentarà a l’empresa distribuïdora (conjuntament amb el certificat de la instal·lació) per a l’alta del subministrament elèctric (alternativament també es podrà presentar el certificat d’inscripció al RITSIC).
 • A la carta de pagament s’afegeix una nota on s’indiquen les conseqüències de l’impagament de la taxa en termini.

D'altra banda, us recordem que en relació als altres tipus d'instal·lacions, cal que feu servir les últimes versions dels formularis associats (tant els annexos de dades específiques com les declaracions responsables). En el cas que detectem que les versions són antigues, aturarem els expedients i reclamarem les versions vigents.