• Imprimeix

RECORDATORI: Les empreses s'han d'inscriure al RELI abans del 9 de setembre per optar a contractes públics

02/08/2018 09:08

A partir del dia 9 de setembre de 2018 entra en vigor l’obligació d’inscripció de les empreses licitadores en els registres oficials de licitadors (a Catalunya, el RELI), per participar en els procediments oberts simplificats, establerta en l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Això afecta als empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions públiques catalanes.

Amb l'objectiu de millorar l'eficiència i reduir la burocràcia en els processos de compra pública, la Llei 9/2017 estableix procediments oberts simplificats en els casos de:

  • contractes de subministrament o serveis de valor estimat igual o inferior a 100.000 €   
  • contractes d'obres de valor estimat igual o inferior a 2.000.000 €   

La inscripció en el RELI permet que les administracions públiques s'estalviïn requerir documentació administrativa a les empreses que obtinguin la millor puntuació en un procés de licitació, tenint en compte que aquest registre els aportarà informació per comprovar si:

  • Les empreses estan constituïdes.
  • El signant de la proposició té prou poders per formular l'oferta.
  • L'empresa compleix els requisits mínims de solvència econòmica, financera i tècnica o bé té la classificació corresponent.
  • L'empresa té alguna prohibició de contractar.