• Imprimeix

Subvencions per a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per fomentar l’economia social i el cooperativisme

09/11/2017 08:11

Entre el 8 i el 22 de novembre resta obert el termini per presentar sol·licituds per les Subvencions per a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per fomentar l’economia social i el cooperativisme, que es tramiten únicament per via electrònica.

S’obre la convocatòria per les següents línies:

  • Línia 1. Projectes singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i societats laborals. Els projectes d’aquesta línia es podran presentar d’acord amb els següents eixos:

Eix A: Projectes singulars integrals, de promoció de l’economia social, d’alt impacte territorial i sectorial que abastin tot el territori de Catalunya.

Eix B. Projectes singulars de reactivació territorial, generadors d’ocupació en l’economia social.

  • Línia 2. Xarxa d’ateneus cooperatius, Els projectes d’aquesta línia tenen per objecte la creació d’un servei i un espai d’atenció, dins d’un àmbit territorial concret, amb l’objectiu de generar ocupació i crear empreses cooperatives i societats laborals.
  • Línia 3. Projectes aracoop, per donar suport a la continuïtat a aquells projectes que tenen un enfocament transversal i de suport a la xarxa d’ateneus cooperatius així com de les accions de foment de l’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals.
  • Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. Els projectes d’aquesta línia tenen per objecte el seguiment, coordinació i visibilització de les diverses actuacions i serveis que es porten a terme per generar ocupació i crear empreses de l’economia social i cooperativa arreu del territori català en el marc del Programa aracoop.

Depenent de cada línia de subvenció, poden sol·licitar les subvencions les següents entitats constituïdes legalment amb establiment operatiu a Catalunya:

  • Ens locals.
  • Empreses cooperatives o societats laborals, i les seves estructures representatives, reconegudes com a tals en la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.
  • Associacions i fundacions inscrites al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES).
  • Les fundacions inscrites al Registre corresponent, que prevegin com a finalitat o objectius en els seus estatuts, la promoció del cooperativisme.
  • Altres tipus d’entitat segons les especificitats de cada línia de subvenció
  • Les agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades als apartats anteriors.

Cal tenir en compte que la tramitació d’aquesta convocatòria es farà únicament per mitjans telemàtics. Per poder presentar la sol·licitud serà necessari identificar-se electrònicament, per qualsevol dels mitjans vàlids per tramitar en línia acceptats per la Generalitat de Catalunya.