• Imprimeix

El dia 8 de maig canvia el formulari genèric de presentació de la declaració responsable per a instal·lacions

Sempre heu de fer els tràmits amb la darrera versió dels formularis. En cas contrari, s'aturarà la tramitació de l'expedient i es reclamarà el lliurament de la versió vigent del formulari.

04/05/2017 11:05
annex+DR

El dia 8 de maig canvia el formulari genèric de presentació de la declaració responsable per a instal·lacions. Per això, si teniu expedients pendents de tramitar amb els formularis genèrics de sol·licitud antics cal que els gestioneu abans del 8 de maig. A partir d’aquesta data només podreu fer els tràmits amb els formularis genèrics de sol·licitud actualitzats que apareixen en la fitxa del tràmit corresponent.

Formulari genèric vs. formularis annexos

Però no canvien la resta de documents que s’annexen al formulari genèric. És a dir, no canvien el formulari de declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d'una instal·lació de seguretat industrial, així com la resta de formularis que s’annexen al formulari genèric de presentació de la declaració responsable de les instal·lacions.

El canvi de formulari coincideix amb l'increment del 4% de les taxes dels tràmits de presentació de declaració responsable de les instal·lacions, d’acord amb allò que estableix la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.