• Imprimeix

Com i on podeu obtenir el certificat de conductor de carretons elevadors (toros)?

Els conductors de carretons elevadors han de rebre una formació específica per a poder usar aquests equips de treball. La seva habilitació professional es certifica a través d'aquesta formació, oferta pels serveis de prevenció o bé per tècnics qualificats que formin part de l'empresa.

29/04/2016 12:04
FEMA - 37931 - Meals Ready to Eat being moved by fork lift in a Texas warehouse  By Patsy Lynch / FEMA. CC Public Domain

No existeix un model de carnet oficial de conductor de carretons elevadors emès per l'Administració, llevat dels carnets de conductor de carretó elevador per desenvolupar treballs a cel obert i a l'exterior de les explotacions mineres. Amb tot, els conductors han de rebre la formació que preveu l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals.

D'acord amb la legislació vigent, les empreses han de poder demostrar que els seus treballadors han rebut la formació adequada i suficient per a poder usar aquest tipus d'equip de treball. La formació s'obté a través d'uns cursos que consten d'una part teòrica i una de pràctica. Pel que fa al seu cost, varia segons l'entitat i les hores de formació teòrica i pràctica a disposició dels alumnes. També cal tenir en compte que la part teòrica dels cursos s'ofereixen en diferents formats que s'adapten a les necessitats dels alumnes. En aquest sentit, podeu trobar cursos presencials, a distància i en línia. Pel que fa a la part pràctica, acostuma a ser presencial.

Renovació de la formació

La formació ha d'estar centrada específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador. Això vol dir que s'ha d'adaptar a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres de nous. Per tant, en cas que sigui necessari, s'ha de repetir periòdicament. La formació també pot ser necessària quan es produeixen canvis en les funcions que exerceix el treballador o s'introdueixen noves tecnologies o canvis en els equips de treball. La formació s'haurà d'impartir, sempre que sigui possible, dins de la jornada laboral i el seu cost no recaurà mai sobre el treballador.

Per la seva banda, l'Administració subvenciona i organitza periòdicament cursos gratuïts de conductor de carretons elevadors, que desenvolupa conjuntament amb les entitats acreditades per impartir aquesta formació. Per a més informació sobre els cursos subvencionats per l'Administració, consulteu les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya, el vostre ajuntament, el vostre consell comarcal o la vostra diputació.

Carnet de conduir B1

En el cas que el carretó circuli exclusivament dins el magatzem privat, el conductor no ha de tenir necessàriament el carnet de conduir. En canvi, si el carretó surt a la zona d'aparcament de la pròpia empresa, al carrer o qualsevol altre lloc amb trànsit, encara que sigui a l'interior de l'empresa, el conductor ha de disposar obligatòriament del permís de conduir B1. En aquest segon cas, a més a més, el carretó ha de tenir l'equipament de vehicles necessari per a poder circular, com els llums i la matrícula.

Legislació

La norma marc que regula tots els equips de treball és el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, tot i que el tractament que dóna a cada tipus d'equip no és homogeni. Entre d'altres, el decret estableix els requisits generals que han de complir els equips i màquines, així com les obligacions de l'empresari respecte al seu ús i manteniment i les condicions de seguretat mínimes exigibles.

Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la formació en prevenció de riscos laborals ha de ser impartida per l'empresa mitjançant recursos propis o concertant-la amb serveis de prevenció aliens. Pel que fa a la formació específica del lloc de treball està descrita en l'article 19 de la Llei.