• Imprimeix

Un 42,9% dels empresaris catalans creuen que la tramitació administrativa ha millorat en els darrers tres anys

L'any 2013, només un 7,8% dels empresaris consideraven que la tramitació administrativa havia experimentat una millora. El 2016, aquest percentatge s'ha incrementat 35 punts, fins arribar al 42,9%.

16/03/2017 15:03
grafica-opinio-empresaris
Si l’any 2013 un 7,8% dels empresaris catalans consideraven que la tramitació administrativa havia experimentat una millora, al 2016 aquest percentatge s’ha incrementat 35 punts fins arribar al 42,9%. D’aquests, un 54,7% creu que aquesta millora s’ha donat en la seva relació administrativa amb la Generalitat, i el 81,1% en les seves gestions amb l’Agència Tributària.
 
Aquestes són algunes de les conclusions del panel d’actualitat, corresponent al quart trimestre del 2016, de l’Enquesta de Clima Empresarial que trimestralment elabora l’Idescat. L’Enquesta, que treballa sobre una mostra teòrica de 3.000 empreses, inclou un mòdul amb un total de cinc preguntes que volen copsar l’opinió de l’empresariat sobre regulació econòmica i  simplificació administrativa. És a dir, sobre el nombre de tràmits amb les administracions, la tramitació electrònica o la connexió entre administracions, entre d’altres.
 
En aquest sentit, de l’Enquesta s’extreu que també ha millorat la percepció de l’empresariat sobre la tramitació administrativa als ens locals, ja que s’ha incrementat més de 15 punts, passant del 33,2% l’any 2014 a 48,3% el quart trimestre del 2016.
 
De la Llei de simplificació administrativa al Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE)
 
Segons el mòdul d’opinió de l’Enquesta de Clima Empresarial, des de l’any 2013 els empresaris consideren que cal “menys normativa i de més qualitat” i “major coordinació entre les administracions públiques”. Prenent com a referència aquests dos indicadors, la Generalitat ha treballat durant els darrers exercicis tant des de l’àmbit normatiu, amb la implementació de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa, com sobre el terreny amb la posada en marxa del segon Pla de Finestreta Única Empresarial (FUE) 2015-2017 i el mecanisme d’informació per operadors econòmics de l’article 10 de la Llei 16/2015.
 
La Llei de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que va ser aprovada pel Parlament al juliol del 2015, ha suposat un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració ja que facilita l’activitat econòmica, atorga confiança a l’empresariat i redueix els obstacles administratius. Per exemple, una de les novetats més destacades és la substitució de l’autorització prèvia per la declaració responsable i la comunicació prèvia com a mecanismes de control en molts dels tràmits administratius que afecten l’activitat econòmica. Així, a través d’aquests mecanismes queden habilitades de forma immediata les activitats econòmiques innòcues i de baix risc, que representen més del 75% del total.
 
El mecanisme per a la reducció d’obstacles és l’altra gran innovació que incorpora la Llei de simplificació de l’activitat administrativa. L’article 10 d’aquesta llei habilita un nou servei per informar d'actuacions de les administracions que obstaculitzin l'activitat econòmica. La reclamació posarà en coneixement de l’administració traves i obstacles administratius amb els quals es trobin empreses i professionals a l’hora d’iniciar un negoci en un establiment i, abans de 30 dies des de l’enviament del formulari de reclamació que trobaran al web del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda o a Canal Empresa, els sol·licitants rebran una resposta de l’administració.
 
D’altra banda, el Govern va donar el seu vistiplau a l’agost de 2015 al segon Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE) 2015-2017, que donava continuïtat al Pla d’Implantació de la FUE (2011-2014) amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives a les empreses i els emprenedors i facilitar el desenvolupament de les activitats econòmiques. Aquest segon Pla, que es troba en el seu últim any de desenvolupament, preveu incrementar la carta de serveis que ofereix la FUE —incidint especialment en la incorporació dels ajuts i subvencions que ofereixen les diferents administracions—, consolidar la implantació del model FUE a l’àmbit local, fomentar la tramitació per via telemàtica, i aprofundir en la difusió del nou model de relació entre empreses i administració.