• Imprimeix

Què és el certificat energètic o d'eficiència energètica

Tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament estan obligats a tenir un certificat energètic, també conegut com a certificat d'eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s'ha d'inscriure al Registre de certificats d'eficiència energètica de la Generalitat.

03/03/2017 13:03
Què és el certificat energètic

El propietari que posa a la venda o lloga un habitatge, un local o una oficina té l'obligació de posar a disposició del comprador o del llogater un certificat d’eficiència energètica. De fet, el notari el reclamarà abans de procedir a donar fe de la venda o del contracte d’arrendament. Aquest certificat ha d’incloure la informació relativa a l’eficiència energètica de l’edifici amb l’objectiu que els nous inquilins la puguin comparar i avaluar. Per això, el document ha d’exposar el consum total anual d’energia necessari per satisfer la demanda d’un habitatge concret o de tot l’edifici en condicions normals en relació a l’aigua, la calefacció, la il·luminació o la ventilació, entre d’altres.

En les operacions de compravenda d’immobles, el venedor ha de lliurar al comprador l’original del certificat d’eficiència energètica i, en casos de lloguer d’immobles, caldrà adjuntar còpia del certificat d’eficiència energètica al contracte de lloguer. En el cas d’una transacció feta a través d’agents immobiliaris, els agents estan obligats a comprovar que el propietari disposa del certificat corresponent.

 

Tècnics competents i qualificats

El certificat ha de ser redactat per un tècnic competent que estigui en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic) per a la realització de projectes d’edificació o de les seves instal·lacions tèrmiques segons exigeixi la normativa vigent. Aquest professional emet un certificat d’eficiència energètica, també conegut com certificat energètic, i assigna a l’edifici o parts de l’edifici una etiqueta energètica amb una lletra, de la A a la G, de més a menys eficient energèticament, respectivament. La vigència del certificat és de 15 anys.

És a dir, el professional redacta el certificat d'eficiència energètica i, posteriorment, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) expedeix l'etiqueta d'eficiència energètica i fa la inscripció del certificat en el Registre. En el seu web podeu trobar la relació de titulacions que habiliten els tècnics certificadors d'eficiència energètica d’edificis i la informació destinada a que els promotors o propietaris que hagin d’obtenir la certificació energètica dels seus edificis o habitatges puguin trobar tècnics qualificats propers per poder contractar aquesta feina.

Si heu de comprar o llogar un habitatge, un local o una oficina us recomanem que demaneu diversos pressupostos o que compareu diverses ofertes de certificats energètics per estalviar temps i diners.

 

Com es fa el tràmit

Canal Empresa us ofereix la possibilitat de fer el tràmit de sol·licitud de l'etiqueta d'eficiència energètica i d'inscripció al registre, que està dirigit a:

· Promotors d'edificis de nova construcció.

· Propietaris d'edificis o unitats d'aquests que els vulguin vendre o llogar.

· Administracions públiques que ocupin edificis amb una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

El procés és totalment telemàtic i no cal lliurar cap documentació per via presencial. Respecte del termini de resposta, per a edificis existents, el termini habitual de resposta és de 4 dies des del pagament de la taxa. En el cas d'edificis de nova construcció, el termini mig de resposta és de 8 setmanes.

 

Altres aspectes que heu de tenir en compte

Abans de fer el tràmit, consulteu en l'apartat de preguntes freqüents que us ofereix l'ICAEN la llista d’edificis exempts d’aquest tràmit i altres aspectes relacionats, com el procediment de sol·licitud d'esmenes de dades administratives o l'anul·lació d'un registre.

També podeu consultar en el cercador de certificats d'eficiència energètica d'edificis o habitatges la informació tècnica dels diferents certificats inclosos al Registre oficial de la Generalitat.