• Imprimeix

La Llei de Simplificació

La Llei té per objectiu reduir els tràmits, incrementant la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminant el temps per iniciar una activitat.

Les novetats que introdueix la Llei són les següents:

 1. És una llei orientada a l’empresari, que impulsa un model de relació entre les empreses i l’Administració basat en la confiança mútua, en una visió transversal de l’activitat econòmica i en la reducció de les barreres administratives.
   
 2. Dóna el termini d’un any perquè les normatives sectorials s’adaptin a aquests principis. La revisió d'aquestes normatives a la Llei no pot incrementar el règim d’intervenció i sempre ha de perseguir el règim més favorable per l’empresari, respectant la seguretat dels béns, les persones i el medi.
   
 3. Defineix un marc transversal d’intervenció per a les activitats econòmiques que es volen establir en el territori:

  - Identificant uns principis d’actuació generals, que no són d’aplicació immediata, però que totes les normatives que impacten sobre l’activitat econòmica s’hi hauran d’adaptar en el termini d’un any.
  - Establint que els règims d’intervenció general de les activitats econòmiques han de ser la declaració responsable i la comunicació prèvia i deixant els règims d’autorització per casos més excepcionals.
  - Preveu que el control d’aquestes activitats es faci a posteriori. A aquest efecte, les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans d’inspecció i control de les activitats econòmiques per a afrontar les tasques de control ex post a què obliga la Llei.
   
 4. Regula de forma concreta el règim d’intervenció de les activitats innòcues i de baix risc sobre la seguretat de les persones els bens i el medi ambient, que es porten a terme en un establiment de Catalunya identificant el règim d’intervenció: declaració responsable o comunicació i la documentació a aportar.
   
 5. Regula uns instruments per fer poder fer realitat el que preveu la Llei:

  - Finestreta Única Empresarial: Preveu que les administracions públiques de Catalunya han d’adoptar el model organitzatiu de la Finestreta única empresarial (FUE) a fi que les empreses i els professionals puguin fer des d’un únic punt, amb independència de l’Administració responsable, tots els tràmits necessaris amb relació a la seva activitat.
  - Regula l’existència d’un portal únic electrònic (Canal Empresa) que ha d’unificar la informació que les empreses puguin necessitar sobre els serveis i tràmits de les administracions públiques.
   
 6. Estableix que les empreses, col·legis professionals, organitzacions i associacions que les representen poden informar a través del portal únic electrònic (Canal Empresa) sobre qualsevol actuació que suposi un obstacle per a l’aplicació de la Llei, i també poden fer-hi consultes relatives a la interpretació sectorial que sigui aplicable en cada cas.
Vídeo explicatiu de la Llei

Vídeo amb els conceptes bàsics de la Llei (4 minuts)

Presentació de la Llei de Simplificació

Presentació de la Llei de Simplificació:  Què és i com ens afecta la Llei (pdf)

Taula d'activitats

Taula d'activitats regulades per la Llei de Simplificació. Aquesta taula recull les activitats regulades en la Llei de 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa (Annex I i II).

Afecta de forma transversal totes les activitats econòmiques, ja que defineix uns principis d’actuació i uns règims d’intervenció genèrics. Aquests principis s’han d’impulsar a través de la corresponent modificació de les normatives sectorials.


Afecta de forma concreta les empreses que volen iniciar o modificar activitats innòcues o de baix risc per a les persones, els béns i el medi que es porten a terme en un establiment a algun dels ajuntaments de Catalunya. La Llei de simplificació regula específicament els règims d’intervenció aplicables (veure detall de les activitats en la taula). Aquestes activitats suposen el 74% de l’activitat econòmica a Catalunya i el 51,5% de la població ocupada.


No afecta les activitats que comporten riscos sobre el medi ambient, la seguretat de les persones i els béns. Aquestes activitats es regeixen per la seva pròpia normativa.

Bona part de l'activitat econòmica que exerceixen els ciutadans i les empreses requereix la intervenció dels ajuntaments. La Llei de simplificació únicament incideix de forma directa en els tràmits de posada en funcionament relacionats amb la ubicació del negoci (i en els seus canvis posteriors), és a dir, en l’establiment.

Aquests tràmits corresponen a l’àmbit municipal i, tot i ser pocs en nombre, tenen molt impacte perquè afecten de forma transversal tot tipus d’empreses. 

Fins ara, cada municipi preveia de manera diferent els Tràmits que havia de dur a terme l’empresariat quan volia posar en marxa el seu negoci o modificar-ne l’activitat. La Llei de simplificació corregeix aquesta situació i estableix uns règims d'intervenció que s'apliquen en tot el territori per a un seguit d’activitats i en funció del compliment d'uns paràmetres objectius (recollits en els annexos de la Llei).

Aquesta norma no afecta els tràmits relacionats amb la capacitació personal requerida per a l’exercici de l’activitat (per exemple la capacitació per treballar com a instal·lador elèctric) ni a d’altres necessaris per legalitzar l'activitat que estiguin regulats per normativa sectorial pròpia, que caldrà revisar per adaptar-la als principis previstos per la Llei determinant en cada cas si correspon aplicar el règim de declaració responsable o el de comunicació i definint quina documentació correspon adjuntar en funció de l'interès general a protegir. El que si que permet Llei és que permet que  tots aquests tràmits de legalització de l’activitat es puguin efectuar des d’un únic punt, la Finestreta Única Empresarials (FUE), sigui quina sigui l'administració responsable d’aquests tràmits.

Tràmits afectats per la Llei de simplificació:

A partir de la entrada en vigor de la Llei de simplificació, el titular de l’activitat assumeix la responsabilitat de complir els requisits necessaris per mitjà d’una declaració responsable o una comunicació prèvia davant l’Administració i assegura que no és necessària cap llicència.


Aquest nou règim d’intervenció introdueix:

Estandardització a tot el territori
Iniciar una activitat de baix risc com, per exemple, obrir una sabateria, serà igual a tots els municipis de Catalunya.
 

Transparència
L’empresariat sap quin règim se li aplica de forma objectiva. És a dir, com els tràmits seran els mateixos per a tots els municipis, esvairà els possibles dubtes sobre les característiques i condicions de la tramitació.

Mínima intervenció possible
Aquesta suposa menys costos administratius per a les empreses. La comunicació prèvia i la declaració responsable són de finalització immediata, en el sentit que el titular no ha d’esperar la resposta de l’Administració i pot iniciar la seva activitat en el mateix moment que la comunica.

Millora contínua
Permet que els agents econòmics traslladin les dificultats que tenen en l’exercici de l’activitat econòmica i, a la vegada, participin de les propostes de solució. Es preveuen mecanismes àgils per incrementar les activitats que es recullen als annexos de la Llei a mesura que sigui possible.

Visió integral de l’activitat econòmica
Engloba incendis, aspectes mediambientals de competència municipal, abocaments d'aigües i compatibilitat urbanística.

En general:

 • Elimina la llicència urbanística d’un conjunt d’actuacions de construcció i reforma que no requereixen projecte, com el canvis d’ús, construcció de murs o tanques, i la instal·lació de cartells, entre d'altres.
 • Modifica els annexos de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA) perquè redueix les activitats afectades per la llei ambiental.
 • Elimina les duplicitats en les demandes d’informació a l’empresa per part de les diverses administracions.

Per a les activitats de menys risc:

 • Elimina la necessitat de demanar informes de compatibilitat urbanística. Les empreses s'estalviaran de fer 53.000 informes. Això suposa un estalvi anual aproximat de 8.9 milions euros. 
 • Elimina la necessitat de demanar autorització per abocament d’aigües per a les activitats innòcues o de baix risc, sempre que estiguin connectades a un sistema públic de sanejament. 
 • Elimina bona part dels tràmits a realitzar. Un únic tràmit servirà per a fer la comunicació de les obres i la comunicació prèvia d'inici de l'activitat.

Les mesures recollides en la Llei de simplificació impliquen:

 • La reducció en el nombre de tràmits a realitzar per part de les empreses.
 • Major transparència i simplicitat en els procediments.
 • La reducció del temps necessari per poder iniciar l’activitat empresarial.

L’Administració us ofereix una eina de control a través de la qual les persones físiques i jurídiques i també les corporacions, col·legis professionals, organitzacions i associacions poden presentar una reclamació per denunciar disposicions, actes o actuacions de les administracions públiques que, segons la normativa, obstaculitzin una activitat econòmica.

Es tracta d’un mecanisme d’informació telemàtic  que no requereix signatura digital i que té com a objectiu la millora de la tramitació dels procediments administratius de la Generalitat i dels governs locals, perquè les empreses i els professionals puguin exercir l’activitat econòmica d’una forma ràpida, àgil i eficient.

Data d'actualització:  29.02.2016