FUE
 • Imprimeix

Tràmits FUE municipals

Tràmits d'activitats empresarials

La implantació de la Finestreta única empresarial (FUE) implica per als ajuntaments un canvi dels règims d’intervenció en la majoria de les activitats empresarials que s’inicien en el seu municipi.

Seguint l’establert per la Directiva de Serveis, s’aposta per règims de declaració responsable i comunicació prèvia cosa que implica sistemes de control a posteriori, vers les tècniques a priori establertes per les tradicionals llicències i autoritzacions.

És a més, que així com fins ara la persona titular i/o tècnic/a, presentava la documentació davant de l’Administració de qui era competència el tràmit corresponent, a partir d’ara (del 13 de febrer per als ajuntaments que s’integrin a l’E-Tram o bé a partir del 13 d’agost per als que tenen solucions tecnològiques pròpies) serà possible que el client ens sol·liciti la informació sobre tots els tràmits necessaris per iniciar l’activitat i la presenti davant una sola administració, sent aquesta la que, mitjançant la interconnexió administrativa, haurà d’enviar la documentació corresponent a cada Administració.  

Activitats incloses dintre de la Llei de Simplificació

La Llei 16/2015 regula les activitats econòmiques considerades innòcues i les activitats econòmiques de baix risc (vegeu taula):

 1. Activitat econòmica innòcua: s’entén l’activitat que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns.

  Les activitats econòmiques innòcues estan subjectes a Declaració responsable mitjançant la presentació d’un formulari en el qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts per la normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu (vegeu model de certificat), i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.

  La presentació de la Declaració responsable habilita de manera immediata al titular per a exercir l’activitat sota la seva responsabilitat i alhora, faculta a l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.
   
 2. Activitat econòmica de baix risc: s’entén l’activitat que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns.

  Les activitats econòmiques de baix risc estan subjectes al règim de Comunicació prèvia mitjançant la presentació d’un formulari acompanyat del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

  La presentació de la Comunicació prèvia habilita de manera immediata al titular per a exercir l’activitat sota la seva responsabilitat i alhora, faculta a l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

 

Altres tràmits sectorials i municipals

Tal i com estableix el redactat de la Llei de Simplificació, una de les finalitats que es persegueix és la millora de la tramitació dels procediments administratius de l’Administració de la Generalitat i de l'Administració local de Catalunya; motiu que ha implicat la necessitat de modificar parcialment diverses lleis de caràcter sectorial que tenen una incidència especial en la legalització de les activitats econòmiques amb la necessitat d’establir els criteris i l’ordre dels diferents tràmits sectorials i municipals:

 

No obstant això, l'empresari des de Canal Empresa pot fer la consulta dels tràmits municipals o la consulta de classificació a través del tràmit següent:

O fer ús de la Cerca Guiada de Tràmits com a eina, que a partir d’un qüestionari ens portarà al detall de tots els tràmits, l'ordre en què s'han de fer, el lloc, els requisits, els documents necessaris i les taxes que cal pagar.

Data d'actualització:  29.02.2016