• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Autorització ambiental integrada

9599 - Autorització ambiental integrada Departament de Territori i Sostenibilitat canalempresaweb

És una autorització que han de sol·licitar determinades empreses per a l'exercici d'activitats que poden afectar el medi ambient. La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats regula el model d'intervenció de l'Administració sobre aquestes activitats, atesa la seva incidència ambiental. La finalitat de l’Autorització Ambiental és:

  • Assegurar que es compleixen les mesures adequades de prevenció i reducció de la contaminació en el medi.
  • Fixar estàndards i nivells mínims de protecció.
  • Articular mesures correctives de l'impacte ambiental.
  • Utilitzar racionalment els recursos naturals.
  • Prevenir i controlar l'erosió i les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic.
  • Respectar els principis de preservació del medi.

D’altra banda, la persona o l'empresa sol·licitants, en el cas d’activitats incloses en l’annex I.2.b i, amb l’excepció en que calgui una declaració d’impacte ambiental d’acord amb el text refós de la Llei d’Avaluació d’Inspecció Ambiental de projectes aprovat pel Reial decret 1/2008, d’11 de gener, en el cas de modificacions substancials de les activitats dels annexos I.1 i I.2, prèviament a la presentació de la sol·licitud de l'autorització ambiental, ha de formular una consulta prèvia a l’Administració respecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d’impacte ambiental, en aplicació dels criteris de selecció del procediment d’avaluació d’impacte ambiental fixats per l’annex V de la Llei 20/2009.

Llegiu-ne més
f299978e7779a310978e7779a3108d0c1e0aRCRD
9599

Data actualització 23.08.2018