• Imprimeix
Certificació d'eficiència energètica d’edificis i inscripció dels certificats al registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis de Catalunya

Sol·licitar el certificat d'eficiència energètica

Sol·licitar el certificat d'eficiència energètica 11061 - Certificació eficiència energètica edificis Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El certificat d'eficiència energètica d'edifici existent es tramita abans de posar l'edifici a la venda o en lloguer. En edificis de nova construcció, s'ha de tramitar el certificat en fase de projecte per incorporar-ho al Projecte Executiu de l'edifici i, un cop finalitzada l'obra, s'ha de tramitar el certificat d'edifici acabat, que s'incorporarà al llibre de l'edifici.

Documentació que cal adjuntar:

 1. Informe de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes pel Ministeri (format .pdf o .zip)
 2. Arxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i carpetes generades per les eines homologades durant el procés de certificació en un sol document .zip o .rar)
 3. Model de representació en el procediment iniciat a instància del propietari, promotor o representant de l'edifici o part del mateix objecte de certificació (format .pdf o .zip)
 4. [Només per edificis existents] Document amb el detall de les recomanacions de millora d'eficiència energètica de l'edifici o habitatge i descripció de les proves i comprovacions fetes pel tècnic certificador (en .pdf o .zip)
 5. [Només per edificis d’obra nova] Document de compliment de la Normativa del CTE corresponent a la data de sol·licitud de llicència d'obres (HE1 i HE0 pel CTE 2013, HE1 pel CTE 2006 en un document .zip o .rar)
 6. Arxius informàtics associats al procés de la certificació en format XML(.xml)

El Reial Decret 235/2013 és d'obligat compliment en edificis de nova construcció, en edificis existents que es vulguin vendre o llogar, i en edificis o unitats d'edificis en els que una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

Estan exclosos del seu àmbit d'aplicació

 1. Edificis protegits.
 2. Llocs de culte i activitats religioses.
 3. Construccions provisionals.
 4. Edificis industrials, de la defensa i agrícoles.
 5. Edificis aïllats amb superfície < 50m2.
 6. Edificis que es comprin per reformes importants o per a la seva demolició.
 7. Edificis d'habitatges que es lloguin menys de 4 mesos a l'any.
El Parlament de Catalunya va aprovar amb data 22 de gener de 2014, dins de la Llei de mesures fiscals i financeres, la introducció d'una taxa sobre el registre de certificacions d'eficiència energètica d'edificis, ja siguin nous o existents. L'objectiu d'aquesta mesura és poder finançar les tasques necessàries per garantir la qualitat del procediment i de les dades de la certificació d'eficiència energètica.

En el cas dels edificis de nova construcció només s’aplicarà als edificis acabats:
 
Nova construcció (taxa màxima: 546 €):
 • Habitatge unifamiliar: 21,85 €
 • Bloc d'habitatges: T(€) = 10,65*H + 17,10, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc
 • Per altres usos, 21,85 € + 0,30 €/m2, on m2 és la superfície útil.
 
Edificis existents (taxa màxima 273 €):
 • Habitatges unifamiliars o habitatge: 12,05 €
 • Bloc d'habitatges: T(€) = 5,40*H + 5,75, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc
 • Altres usos: 10,95 € + 0,1 €/m2, on m2 és la superfície útil.
 
Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis/part de l’edifici existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests edificis que obtinguin una qualificació energètica A. En cas que la qualificació energètica obtinguda sigui una B, aquesta bonificació serà del 50%.
 
En el cas de superar la taxa màxima, aquesta bonificació s’aplicarà sobre la taxa real, i no sobre la taxa màxima.
 
Aquesta taxa no està subjecta a IVA en cap dels casos.
 
La gestió de la taxa es farà de manera telemàtica en el mateix moment que es tramita el registre de la certificació d'eficiència energètica d'edificis.
 
Les dades d'identificació del pagament han de ser les del subjecte passiu, és a dir, les dades del promotor o propietari de l'edifici o habitatge.
Cal tenir en compte que, a partir del 3 de febrer, qualsevol modificació que es vulgui fer a un formulari ja registrat estarà subjecte de nou a la taxa prevista per a totes les actuacions relacionades al registre oficial de certificació energètica d'edificis de Catalunya. Per aquest motiu, cal revisar atentament el contingut del formulari i la documentació adjunta abans de fer efectiu el pagament.
 
Podeu sol·licitar la devolució del pagament de la taxa en cas de què s'hagi produït un error.

 

Fases de la tramitació

 1. Presentació del certificat d'eficiència energètica (prèviament ja s'ha determinat la qualificació energètica de l'edifici).
 2. Revisió i resposta administrativa de la documentació.
 3. Si la documentació és correcta: es genera l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici i es posa a disposició del tècnic competent per a la seva descàrrega.
 4. Si falta documentació o no és correcta: comunicació per correu electrònic al tècnic i al propietari. 


En aquest cercador trobareu la informació tècnica dels diferents certificats d'eficiència energética dels edificis o habitatges inclosos al Registre Oficial de la Generalitat de Catalunya:
Cercador de certificats