Comunicació d'obertura d'un centre de treball o represa d'activitats

5480 - Comunicació d'obertura d'un centre de treball o represa d'activitats Departament de Treball, Afers Socials i Famílies canalempresaweb

S'entén per centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir, que crea, procura o fabrica un objecte o que presta un servei que té una organització específica, tant de béns com de persones.

En general, és centre de treball cada lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina. Així, també es considera centre de treball l'indret on es fa un muntatge o una construcció.

Les empreses que procedeixin a l'obertura d'un centre de treball o reprenguin les activitats després d'alteracions, ampliacions o transformacions importants, han de comunicar-ho al Servei Territorial corresponent  o a les Oficines de Gestió Empresarial (OGE).

Si una empresa té més d'un centre de treball, ha de fer tantes comunicacions com centres tingui. L'obligació de comunicar l'obertura del centre de treball o la represa d'activitats correspon a l'empresari, sigui quina sigui l'activitat que s'hi duu a terme.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per poder tramitar pel canal electrònic la comunicació d'obertura d'un centre de treball o de represa d'activitats en cas d'obres de construcció, és necessari disposar d'un certificat digital de persona jurídica o de representant (representativitat) de l'empresa o bé fer-se mitjançant idCAT Mòbil (autònoms amb assalariats), de manera que ja no s'adjuntaran els comunicats signats i escanejats.

La tramitació de la comunicació només la podrà fer el propi empresari, o el seu representant legal, el qual utilitzarà el certificat digital de persona jurídica o de representant (representativitat) de l'empresa o idCAT Mòbil per signar el formulari, que inclou la declaració responsable conforme es disposa del pla de seguretat aprovat o, si aquest no fos exigible, de l'avaluació de riscos específica per l'obra. No és possible la presentació mitjançant intermediari.

Consulteu les Preguntes més freqüents

02b80c4ea1c9a3100c4ea1c9a3108d0c1e0aRCRD
5480

Data actualització  20.06.2019