• Imprimeix
Presentació de la declaració responsable de garantia de viatges combinats i/o serveis de viatges vinculats

Declarar una nova garantia

Declarar una nova garantia 21101 - Presentació de la declaració responsable de garantia de viatges combinats i serveis de viatges vinculats Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable es pot presentar en qualsevol moment.    

  • S'ha d'informar sobre la garantia en la documentació precontractual.
  • La garantia s'ha de lliurar abans de la formalització del contracte del viatge combinat  o servei de viatge vinculat.
  • S'ha d'indicar en el contracte l'existència de la garantia i la manera de fer-la efectiva.
  • La garantia s'ha d'activar de manera efectiva i gratuïta pel que fa a les despeses del retorn de l'usuari o usuària a l'origen i l'allotjament previ a aquest retorn.
  • La documentació del viatge combinat i dels serveis vinculats ha d'incloure, com a mínim, el nom de l'entitat garant, les dades de contacte, l'adreça geogràfica i, si s'escau, el nom de l'autoritat competent designada a tal fi i les seves dades de contacte.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Normativa

La legislació europea aplicable preveu que es garanteixi la protecció de les persones consumidores que contracten un viatge combinat o serveis de viatge vinculats, especialment pel que fa la correcta execució dels serveis, i fins i tot, la repatriació o retorn a origen dels viatgers.

Pel que fa al Codi de consum de Catalunya, es disposa  que la garantia, en cas d'insolvència, ha de respondre de l'execució correcta del viatge fins que aquest finalitzi. Per tant, ha de permetre reemborsar tots els pagaments efectuats pels viatgers, ha de comprendre també les despeses de l'allotjament previ i, en el cas que el transport estigui inclòs en el contracte, el retorn del viatger a l'origen.

 

Opcions de garantia 

  1. 5% del volum anual de negocis derivat de la comercialització o organització de viatges combinats, amb un import mínim de 100.000 €.
  2. Pòlissa d'assegurances que cobreixi –de manera individual i per a cada viatge combinat– en cas d'insolvència, l'execució correcta del viatge.

 

Més informació sobre el tràmit