• Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a ascensors (posada en servei, modificacions i baixa)

Posada en servei

Posada en servei 11397 - Presentacio de la declaracio responsable per a ascensors Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

La declaració responsable s’ha de presentar abans de la posada en servei de l’ascensor.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Formulari genèric de presentació de la declaració responsable per a ascensors
  Aquest formulari conté les dades identificatives del titular i de la persona que actua en nom seu, si és el cas, i les dades d'ubicació de la instal·lació i se li han d'adjuntar dos documents: un annex amb les dades tècniques de la instal·lació, i una declaració responsable signada pel titular de la instal·lació.
 • Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació o la baixa d'un ascensor  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 92,04 KB ]
  Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal / apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif
Informació Complementària

Els titulars d’ascensors han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de l’ascensor:

 • Declaració “CE” de conformitat de l’ascensor
 • Acta d’assaigs i control final de l’equip
 • Llista de components de seguretat
 • Contracte de manteniment de l’ascensor amb una empresa inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya* (RASIC), o en el registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma.
 • Manual d’Instruccions d’ús, que inclou les obligacions de manteniment d’acord amb el Reial decret 1644/2008 (velocitat menor o igual a 0,15 m/s) o Reial decret 203/2016 (velocitat superior a 0,15 m/s)
 • Registre de manteniment d’acord amb el Reial decret 88/2013
 • Autorització de l’exempció de norma, si escau**.

* Podeu consultar si l’empresa està està inscrita al RASIC en aquesta pàgina .

** En el cas de posades en marxa de nous ascensors que requereixen el tràmit d’exempció de norma, cal que un organisme de control realitzi una inspecció de compliment de les mesures substitutòries proposades abans de 30 dies.

Els titulars d’ascensors han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic d’ascensors i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

32.8€

Informació Complementària

Es comunica que, d'acord amb el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar prèviament a l'inici de l'activitat.
Així mateix, s'informa que d'acord amb la norma esmentada, la manca de pagament de la taxa comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració previst al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

És convenient que us assegureu que heu emplenat correctament els formularis perquè d’acord amb l’article 1.2-14 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny i l’article 21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, en cas d'errors no es retornaran les taxes satisfetes.

S’informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial de qualsevol dada o informació que s’incorpori a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l’inici de l’activitat d’inspecció i control de l’Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.