• Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a ascensors (posada en servei, modificacions i baixa)

Canvi d'empresa conservadora

Canvi d'empresa conservadora 11397 - Presentacio de la declaracio responsable per a ascensors Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar un cop efectuat el canvi d’empresa conservadora de la instal·lació.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Formulari genèric de presentació de la declaració responsable per a ascensors
  Aquest formulari conté les dades identificatives del titular i de la persona que actua en nom seu, si és el cas, i les dades d'ubicació de la instal·lació i se li han d'adjuntar dos documents: un annex amb les dades tècniques de la instal·lació, i una declaració responsable signada pel titular de la instal·lació.
 • Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació o la baixa d'un ascensor  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 92,04 KB ]
  Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal / apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif
Informació Complementària

Els titulars d’ascensors han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de l’ascensor:

 • Declaració “CE” de conformitat de l’ascensor
 • Acta d’assaigs i control final de l’equip
 • Llista de components de seguretat
 • Contracte de manteniment de l’ascensor amb una empresa inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya* (RASIC ), o en el registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma.
 • Manual d’Instruccions d’ús, que inclou les obligacions de manteniment d’acord amb el Reial decret 1644/2008 (velocitat menor o igual a 0,15 m/s) o Reial decret 203/2016 (velocitat superior a 0,15 m/s)
 • Registre de manteniment d’acord amb el Reial decret 88/2013
 • Autorització de l’exempció de  norma, si escau.
 • Acta de la inspecció efectuada per un organisme de control, la qual s’ha d’haver realitzat dins dels 15 dies anteriors a la data de comunicació del canvi de conservador

* Podeu consultar si l’empresa està està inscrita al RASIC en aquesta pàgina .

 

Els titulars d’ascensors han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic d’ascensors i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària

Es comunica que, d'acord amb el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar prèviament a l'inici de l'activitat.
Així mateix, s'informa que d'acord amb la norma esmentada, la manca de pagament de la taxa comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració previst al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

És convenient que us assegureu que heu emplenat correctament el formularis perquè d’acord amb l’article 1.2-14 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny i l’article 21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, en cas d'errors no es retornaran les taxes satisfetes.

S’informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial de qualsevol dada o informació que s’incorpori a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l’inici de l’activitat d’inspecció i control de l’Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.