• Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a ascensors (posada en servei, modificacions i baixa)

Rehabilitació de baixa temporal

Rehabilitació de baixa temporal 11397 - Presentacio de la declaracio responsable per a ascensors Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar abans de tornar a posar en servei la instal·lació.

Informació complementària

Els titulars d’ascensors han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de l’ascensor:

  • Contracte de manteniment de l’ascensor amb una empresa inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o en el registre corresponent d’un altra Comunitat Autònoma.
  • Acta d’inspecció efectuada per un organisme de control amb resultat favorable, la qual s’ha d’haver realitzat dins dels 30 dies anteriors a la data de presentació de la rehabilitació de la baixa.

Els titulars d’ascensors han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic d’ascensors i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10,50€

Es comunica que, d'acord amb el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar prèviament a l'inici de l'activitat.
Així mateix, s'informa que d'acord amb la norma esmentada, la manca de pagament de la taxa comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració previst al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

És convenient que us assegureu que heu emplenat correctament el formularis perquè d’acord amb l’article 1.2-14 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny i l’article 21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, en cas d'errors no es retornaran les taxes satisfetes.

S’informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial de qualsevol dada o informació que s’incorpori a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l’inici de l’activitat d’inspecció i control de l’Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.