• Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a ascensors (posada en servei, modificacions i baixa)

Baixa temporal o definitiva

Baixa temporal o definitiva 11397 - Presentacio de la declaracio responsable per a ascensors Departament d'Empresa i Coneixement
La declaració responsable s’ha de presentar un cop la instal·lació hagi quedat fora de servei.

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Formulari genèric de presentació de la declaració responsable per a ascensors
    Aquest formulari conté les dades identificatives del titular i de la persona que actua en nom seu, si és el cas, i les dades d'ubicació de la instal·lació i se li han d'adjuntar dos documents: un annex amb les dades tècniques de la instal·lació, i una declaració responsable signada pel titular de la instal·lació.
  • Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació o la baixa d'un ascensor  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 92,04 KB ]
    Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal / apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

S’informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial de qualsevol dada o informació que s’incorpori a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l’inici de l’activitat d’inspecció i control de l’Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.