• Imprimeix
Subvenció del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 11392 - Programa de mesures actives d’insercio per a persones destinataries de la renda minima d’insercio Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

NOTA ACLARIDORA: En relació amb el següent paràgraf de la base 4.2 de l’Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, quan es fa referència a que "la persona prospectora, com a màxim, podrà realitzar l'acompanyament de 2 grups (60 persones); en aquest cas s'exigeix que el contracte sigui a temps complet i amb dedicació exclusiva al programa", cal aclarir que aquests dos grups poden ser del mateix punt d'actuació (població) o de 2 punts diferents d'actuació.

El termini per presentar la sol·licitud és del 15 al 24 de juliol de 2017.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  1. Detall de l'import sol·licitat (G146NRM-220)
  2. Projecte explicatiu i detallat de l'acció (G346NRMI-283)
  3. Declaració responsable per a subvencions de més de 10.000 € (G146NRMI-349)
  4. Si escau, còpia de les cartes de suport, convenis o compromisos de les empreses.
  5. Si escau, còpia de la documentació acreditativa de la pròrroga, moratòria, ajornament o qualsevol altra condició especial del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

 

Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits establerts a la Base 3 de l'Ordre de bases.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Instruccions
Podeu trobar més informació sobre la tramitació d'aquests ajuts, a les "Instruccions per a la sol·licitud de subvenció del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció"(G146NRMI-221). 

Persones destinatàries

Es consideren destinatàries d'aquestes subvencions:
Les persones acollides a la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció (RMI).
Tindran caràcter preferent les persones destinatàries de l'RMI que reuneixin alguna d'aquestes característiques:

  • Aquelles a les quals els resti menys temps de permanència per a esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima d'inserció.
  • Aquelles amb un grau d'ocupabilitat el qual es pot veure incrementat si participen en mesures actives d'inserció.
  • Les que tinguin una edat compresa entre 31 anys i 60 anys.
  • Dones, amb especial atenció a les dones víctimes de violència de gènere.
  • Aquelles que tinguin càrregues familiars.

Les persones destinatàries han d'estar inscrites en l'oficina de treball com a demandants d'ocupació no ocupades.

Les persones que participin en el programa han de venir derivades de la Secció d'Administració de la Renda Mínima d'Inserció.