• Imprimeix
Subvenció del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania

Justificar la subvenció

Justificar la subvenció 11392 - Programa de mesures actives d’insercio per a persones destinataries de la renda minima d’insercio Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Justificació: es pot presentar el formulari de justificació i la documentació relacionada fins al 30 de setembre de 2016 només si s'ha demanat abans l'ampliació del termini de justificació.

Sol·licitud d’ampliació de termini de justificació: es pot sol·licitar fins al 31 d'agost de 2016.

El compte justificatiu ha d'incloure la documentació següent que caldrà annexar al 'Formulari per presentar la justificació' que trobareu al Pas 1 (Per internet).

Models de documents:

  1. Control d'assistència mensual de pràctiques en empreses (G146NRMI-239).  
  2. Conveni de pràctiques. Full resum de pràctiques en empreses (G146NRMI-241). 
  3. Conveni de pràctiques. Valoració final de les pràctiques (G146NRMI-240). 
  4. Relació classificada de despeses (G146NRMI-281).
  5. Temporalització mensual de cada persona treballadora (G146NRMI-242).
  6. Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de lRPF (G146NRMI-329).
  7. Model de memòria valorativa del projecte o l'actuació subvencionada (G146NRMI-330-00).

Instruccions
Instruccions per a la justificació tècnica (G143NRMI-270
Instruccions per a la justificació econòmica (G143NRMI-280).

Un cop finalitzades les actuacions, el/la beneficiari/ària haurà de presentar un compte justificatiu on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l’aplicació correcta dels fons percebuts.

Per sol·licitar l'ampliació de termini cal que empleneu el formulari "Sol·licitud d'ampliació del termini per presentar la justificació" que trobareu al Pas 1 (Per internet).

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.