• Imprimeix
Subvenció del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania

Aportació de documentació i altres peticions 2017

Aportació de documentació i altres peticions 2017 11392 - Programa de mesures actives d’insercio per a persones destinataries de la renda minima d’insercio Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Els terminis per aportar documentació són diferents per a cada acció:

 1. Comunicació de l'inici de les actuacions: Termini tancat.
 2. Convenis:
  • Conveni de pràctiques i relació nominal de les persones participants: abans de l’inici de les pràctiques.
  • Control d'assistència, resum de les pràctiques, valoració final: com a màxim, 2 mesos després d'haver finalitzat el Servei.
 3. Indicadors: una vegada finalitzada l'actuació i fins el 28/02/2019.
 4. Altra documentació o altres peticions: En qualsevol moment del procediment.

Instruccions per a la gestió, el seguiment documental i avaluació del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania 2017-2018 (G146NRMI-310).

Comunicació d'inici

Convenis de pràctiques no laborals MARMI 2017-2018

Els convenis s'han de presentar, preferentment en format electrònic. Recordeu que les persones jurídiques (les empreses), entre altres, tenen l'obligació de disposar de signatura electrònica per relacionar-se amb l'Administració d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

En cas que totes les parts formalitzin el conveni de pràctiques no laborals amb signatura electrònica, s'ha de presentar un original del document G146NRMI-370 Conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses (veure 'Pas 1 - Aportar per Internet'), signat electrònicament per l'entitat beneficiària de la subvenció i signat electrònicament per l'empresa en la que es realitzen les pràctiques.

Tingueu present que, per tal que el document es pugui signar electrònicament per les tres parts que el formalitzen, serà imprescindible seguir el següent ordre de signatura:

 1. Signatura del/de la representant legal de l'entitat beneficiària de la subvenció MARMI, qui prèviament l'haurà emplenat. Una vegada signat quedaran bloquejades les dades introduïdes al formulari per garantir la integritat i veracitat de les dades.
 2. Signatura del/de la representant legal de l'empresa en la que es realitzarà el conveni de pràctiques. 
 3. Signatura de la persona representant de l'administració. Aquesta signatura bloquejarà definitivament el document per a garantir la seva integritat i veracitat. 

L'administració farà arribar a l'entitat beneficiària la còpia autenticada del conveni de pràctiques signada per totes les parts.

El document G146NRMI-371 Conveni de pràctiques - Relació nominal de les persones participants s'haurà de signar manualment per la/les persona/es participant/s, la persona representant de l'entitat i la persona representant sindical. En el cas que l'empresa no disposi de representació sindical dels/de les treballadors/ores, s'haurà d'adjuntar a aquest document una declaració exposant els motius d'aquesta circumstància. La declaració ha d'incloure la capçalera de l'empresa i la signatura del/de la representant legal. A continuació s'haurà de digitalitzar i presentar com a annex al formulari d'aportació (veure 'Pas 1 - Aportar per Internet').

En cas que totes les parts formalitzin el conveni amb signatura manuscrita i electrònica, perquè l'empresa no disposa de signatura electrònica, l'entitat beneficiària (empresa/entitat), ha de presentar l'original del conveni (en format paper) signat per l'empresa on es realitzaran les pràctiques i signat per l'entitat beneficiària, preferentment a la Xarxa d'Oficines de l'OGE, per tal que us facin una còpia digitalitzada del mateix.

Digitalització de documentació

Cal demanar cita prèvia:

Oficines OGE
Al requadre de 'Dades de la cita' a la casella "Nombre de tràmits" només cal posar '1', a la casella "Tema" cal posar 'Treball' i al desplegable següent cal seleccionar "Suport a la formalització i realització de tràmits". Finalment a la casella 'Detalls de la visita' cal posar el nombre de convenis (1, 2, 3, 4..) que es presentaran.

OGE - Cambra: cal trucar per telèfon, explicar el tràmit que es vol fer (digitalització de documentació) i dir quants convenis es presenten.

Per fer la digitalització dels convenis, cal la presentació d'una instància/full de registre la/el qual serà la que s'enregistrarà a l'entrada i s'endurà la persona interessada, com a prova d'allò que s'ha presentat. 

L'administració farà arribar a l'entitat beneficiària la còpia autenticada del conveni de pràctiques signada per totes les parts.

Documentació a presentar 2 mesos després d'haver finalitzat el Servei, com a màxim (forma part del compte justificatiu):

Indicadors

 1. Instruccions per a la tramesa dels indicadors, en programes cofinançats pel Fons Social Europeu, corresponents a les persones participants en el programa de MARMI (G146NRMI-387).
 2. Documentació que cal annexar al formulari:

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.