• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Sol·licitud de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables

Sol·licitar el certificat de professionalitat

Sol·licitar el certificat de professionalitat 10126 - Sol·licitud de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El certificat es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Les persones que sol·licitin el certificat de professionalitat han d'acreditar que tenen els coneixements i capacitats corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència que el conformen.

Per a l'expedició dels certificats de professionalitat o les acreditacions parcials acumulables es requereix el pagament d'unes taxes respectivament, les quanties de les quals es relacionen a continuació:
Les taxes s'exigiran d'acord amb les quotes següents:

 1. Quota 1. Per expedició de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables (per unitat).
  • Quota 1.1. Certificats de professionalitat: 57,45€.
  • Quota 1.2. Acreditacions parcials acumulables: 49,40€
 2. Quota 2. Per expedició de duplicats de certificats o acreditacions (per unitat)
  • Quota 2.1. Per expedició de cada duplicat de certificat: 20,65 €.
  • Quota 2.2. Per expedició de cada duplicat d’acreditació parcial acumulable: 12,65 €.

La taxa s'acreditarà per part de l'interessat/ada en recollir el certificat, amb el justificant del corresponent ingrés.
Les exempcions i bonificacions d'aquestes taxes són les següents:
Gaudiran d'exempció total de les quotes de la taxa, amb la justificació prèvia de llur situació, els col·lectius següents:

 • Els sol·licitants membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
 • Els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Gaudiran d'una bonificació de la quota amb la justificació prèvia de llur situació, els col·lectius següents:

 • Els sol·licitants membres de famílies nombroses de categoria general, en un 50% de la quota.
 • Els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que perceben alguna prestació econòmica, en un 50% de la quota.

Es preveu que aquelles persones que poden acreditar el dret a tenir bonificació o exempció d'aquestes taxes ho hauran d'indicar en l'apartat corresponent de la sol·licitud.

La quota d’aquestes taxes pot variar anualment per tal d’adaptar-se a les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Validesa 
Els certificats de professionalitat són vàlids en tot el territori espanyol. A més, cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d'estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

Avantatges per a les persones treballadores

Els certificats de professionalitat:

 1. reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones, independentment de com les hagin adquirides;
 2. serveixen per demostrar que les persones treballadores tenen aquelles qualificacions, en el moment d'optar a un lloc de treball en el qual s'exigeixi una qualificació determinada;
 3. faciliten l'aprenentatge permanent de tota la ciutadania mitjançant una formació modular, flexible i accessible, adaptada a cada moment, tant professional com vital de la persona;
 4. permeten l'adquisició d'acreditacions oficials de forma gradual, evitant en gran mesura l'abandonament de les accions formatives iniciades;
 5. possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l'Estat. Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l'àmbit europeu;
 6. permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu.


Acreditació parcial acumulable: és un document que acredita a una persona que té alguna o algunes de les unitats de competència que componen un certificat de professionalitat però mai la totalitat del certificat. L'acreditació parcial acumulable acredita a la persona que té almenys una part (una unitat de competència) d'un certificat de professionalitat.

Preguntes més freqüents