• Imprimeix
Subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (Línia 1 i Línia 2)

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 20821 - subvencions_empreses_insercio_linia_1_i_2 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

En cas que les actuacions s’iniciïn amb posterioritat a la publicació de la convocatòria, els documents que corresponen a accions iniciades abans de la publicació de la convocatòria, s’hauran d’aportar en el moment d’iniciar les actuacions, que hauran de començar com a màxim l’1 de desembre de 2016.

El termini de presentació de sol·licituds és del 21 d'octubre al 4 de novembre del 2016.  

El formulari de sol·licitud  és únic per les dues línies d’actuació, però la documentació variarà en funció de la línia de subvencions escollida:

Documentació que cal adjuntar al formulari de sol·licitud en el cas de la línia 1:

 1. Annex dades específiques al formulari de sol·licitud (G346NRMI-331-00) on caldrà indicar el nombre de persones tècniques per les quals es sol·licita l’ajut.
 2. Còpia escanejada del full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
 3. Document de pròrroga o ajornament negociada amb l’Administració sobre les obligacions tributàries, (si escau).

En el cas que l’empresa hagi iniciat la línia d’actuació abans de la publicació de la convocatòria haurà de presentar:

- l'Annex amb la relació de persones treballadores en procés d’inserció (G346NRMI-333-00) a qui donaran suport les persones tècniques contractades.

- Declaracions de les persones tècniques contractades (G346NRMI-285).

Documentació que cal adjuntar al formulari de sol·licitud en el cas de la línia 2:

 1. Annex dades específiques al formulari de sol·licitud (G346NRMI-331-00) on caldrà indicar el nombre dels mesos equivalents a jornada completa sol·licitats per la contractació de les persones treballadores en procés d’inserció.
 2. Còpia escanejada del full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
 3. Document de pròrroga o ajornament negociada amb l’Administració sobre les obligacions tributàries, (si escau).

En el cas que l’empresa hagi iniciat la línia d’actuació abans de la publicació de la convocatòria haurà de presentar:

- Annex de dades de les persones treballadores en procés d’inserció contractades (G346NRMI-332-00).

- Declaracions de les persones en procés d’inserció contractades (G346NRMI-291).

- En el cas que la persona treballadora en procés d'inserció no sigui destinatària de la renda mínima d’inserció i pertanyi a altres col·lectius en situació o greu risc d’exclusió s'haurà de presentar el Certificat de la situació d’exclusió social en la qual es troba la persona.

Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

 • Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.
  Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació del formulari de sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 • Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, d’acord amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008). Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
 • Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
 • No haver estat sancionades, en resolució ferma, per cometre una infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000) o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 • Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 • Acreditar que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
 • Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).
 • Complir l’obligació de respectar la igualtat efectiva entre dones i homes, i no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere d’acord amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol (DOGC núm. 9619, de 23.7.2015).
 • Complir l'obligació que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
 • Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. Per a la realització de l’activitat objecte de la subvenció, s’ha de tenir en compte la normativa a l’hora d’utilitzar qualsevol element susceptible de generar drets d’autor .
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà d’acord amb el que estableix l’article 5 de les bases reguladores.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

INSTRUCCIONS
Podeu trobar més informació sobre la tramitació d'aquests ajuts, a les “Instruccions per a la sol·licitud de subvencions per a la realització d’accions de millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social, mitjançant les línies d’actuació 1 i 2 adreçades a les empreses d’inserció” .

PERSONES BENEFICIÀRIES
Es consideren persones beneficiàries:

 1. Les persones acollides a la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció (RMI) (DOGC núm. 2435, de 17.7.1997).
 2. Les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que acreditin l’exclusió social.
 3. Les persones joves majors de setze i menors de trenta anys provinents d’institucions de protecció de menors o en risc d’exclusió.
 4. Les persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que, a judici de l’equip terapèutic corresponent, hagin superat les fases de desintoxicació i deshabituació, sempre que no hi hagin passat més de 12 mesos entre la finalització del tractament i l’inici del procés d’inserció.
 5. Les persones internes en centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una ocupació, així com persones en llibertat condicional i persones exrecluses, sempre que la contractació es porti a terme dins els 18 mesos posteriors a la seva excarceració.
 6. Les persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
 7. Les persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys en situació de risc d’exclusió.

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES


Són obligacions específiques per l’actuació de la Línia 1:

 • Contractar la persona que portarà a terme les accions descrites en aquesta línia d’actuació, en el cas que no s’hagi contractat, i assumir, per tant, les obligacions que es derivin de la llei, del conveni col·lectiu corresponent i de la voluntat de les parts manifestada al contracte de treball, si s’escau.
 • Contractar les persones en procés d’inserció a les quals els/les tècnics/ques faran l’acompanyament, i assumir, per tant, les obligacions que es deriven de la llei, del conveni col·lectiu corresponent i de la voluntat de les parts manifestada al contracte de treball.
 • Comunicar a l’òrgan gestor les baixes del personal contractat en el termini màxim d’un mes. En aquest cas es podrà substituir la persona contractada per un altre treballador/a que reuneixi els mateixos requisits exigits a la concessió de la subvenció i els ajuts.

Son obligacions específiques per l’actuació de la Línia 2:

 • Contractar la persona en procés d’inserció, la qual queda vinculada laboralment a l’empresa d’inserció, i assumir, per tant, les obligacions que es deriven de la llei, del conveni col·lectiu corresponent i de la voluntat de les parts manifestada al contracte de treball.

TERMINIS D’EXECUCIÓ
El termini d’execució tindrà una durada màxima de 13 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2016 al 31 de gener de 2017, i l’actuació s’haurà d’iniciar com a màxim l’1 de desembre de 2016.

Tanmateix, per l’actuació d’aquesta Línia 2 el termini d’execució es podrà ampliar fins a 16 mesos la durada màxima, a efectes que les empreses puguin demanar també l’ajut pel darrer trimestre del 2015, atès que el termini de presentació de sol·licituds de l’anterior convocatòria va finalitzar el 15 d’octubre de 2015.