Obligació de tramitació electrònica per a empreses, professionals i persones jurídiques

Les persones i els col·lectius que estan obligats a tramitar per internet són:

 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui per exercir una activitat professional hagin d'estar col·legiats
 • Les persones emprenedors i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no
 • Per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional -s'inclouen notaris i registradors de la propietat i mercantils-
 • Els representants o persones autoritzades de qualsevol subjecte obligat a tramitar per internet
 • Les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

L'obligació de tramitar en línia s'informa en cada tràmit. En el cas que estigui adreçat a subjectes obligats, s'ha de fer obligatòriament per internet, i no es tindrà en compte la documentació que s'entregui fora d'aquest canal, ni es computarà a efectes de data de presentació.

 

DEFINICIONS:

 

 • Persones físiques

  La persona física és el SER HUMÀ (capaç d'assumir drets i obligacions). Serà subjecte obligat si realitza una activitat econòmica, tant si és autònom o empresari individual, o bé és un professional.
 • Persones jurídiques

  Una persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

  N'hi ha de dos tipus:

  La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

  La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

  La major diferència és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.


Tipus


Lletra CIF/NIF

Naturalesa jurídica

A

Societats anònimes

B

Societats de responsabilitat limitada

C

Societats col·lectives

D

Societats comanditàries

I

Comunitats de béns*

F

Societats cooperatives

G

Associacions i Fundacions

H

Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal*

J

Societats civils, amb o sense personalitat jurídica*

N

Entitats estrangeres

P

Corporacions Locals

Q

Organismes públics

R

Congregacions i institucions religioses

S

Òrgans de l' Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes

O

Unions Temporals d'Empreses

V

Altres tipus no definits en la resta de claus

W

Establiments permanents d'entitats no residents a Espanya

* Entitats sense personalitat jurídica