• Imprimeix

Contractar treballadors

El procés de selecció i contractació d'un nou treballador és un dels moments més crítics en el procés de creació i expansió de l'empresa. En aquest context, us oferim informació de les etapes prèvies i posteriors a l'arribada d'una nova persona a l'empresa: des dels criteris per a redactar una bona oferta de treball i la contractació del millor talent, fins els tràmits per a la formalització del contracte. Aquest procés es produeix en un context en el qual intervenen les relacions laborals i sindicals i que pot beneficiar-se dels ajuts i subvencions a la contractació de determinats perfils de treballadors.

Quan i com s'han de contractar treballadors?

Conegueu les variables que us ajudaran a decidir quin és el moment més adequat per a contractar i tot allò relacionat amb el procés de contractació: la selecció de personal, els tràmits de contractació, els salaris i els ajuts i subvencions a la contractació.

Relacions laborals

L'empresari ha de tenir en compte en la seva relació amb els treballadors un seguit de fets i informació relacionats amb la gestió de les relacions laborals. Des dels horaris i calendaris de treball i les mesures per a conciliar la vida laboral i familiar, fins els principis de la negociació col·lectiva i les relacions sindicals.

El contracte de treball

Tota la informació sobre la formalització, validesa, període de proves i durada dels contractes de treball. També us oferim un recull dels drets i deures de l'empresa i els treballadors que es desprenen de la signatura d'un contracte.

Contractació de treballadors estrangers

Informeu-vos dels tràmits i les limitacions en la contractació de treballadors estrangers, del procediment per a contractar estudiants estrangers i de la renovació de les autoritzacions de treball.

Contractació de persones amb discapacitat

La vostra empresa es pot beneficiar els ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la seguretat social per la contractació de persones amb discapacitat, alhora que afavoreix la igualtat d'oportunitats entre les persones de la seva comunitat.

Contractació de menors d'edat

Els joves d'entre setze i divuit anys poden treballar si compten amb l'autorització de la persona que ostenta la seva representació legal. Els menors de setze anys poden treballar, de forma excepcional, en espectacles públics, sempre que els seus tutors i l'autoritat laboral competent ho autoritzin amb caràcter previ.

Contractació de joves majors de 18 anys

Els contractes de formació, de pràctiques, per al foment de l'ocupació, de suport als emprenedors, de becaris, per a investigadors o per a estudiants predoctorals són algunes de les modalitats contractuals a disposició de les empreses que volen contractar joves majors de 18 anys.