• Imprimeix

Fiscalitat de l'empresa

Les empreses han de retre comptes de la seva activitat econòmica a través dels imports dels diversos impostos que han de satisfer. Algunes càrregues van a càrrec de l'empresa, com l'IAE, mentre que d'altres es carreguen sobre els consumidors finals, en el cas de l'IVA, en què els empresaris es relacionen directament amb Hisenda per a pagar unes quotes que no afecten el seu patrimoni.

 

En aquest apartat us oferim una guia dels principals impostos que afecten i han de conèixer els empresaris, a més d'informació sobre l'IRPF i l'impost sobre la renda de les persones que, tot i tenir ingressos provinents del nostre país, no hi resideixen.

Impost sobre societats (IS)

Conegueu els detalls d'aquest impost, que han de pagar anualment totes els entitats jurídiques que obtinguin un superàvit en les seves activitats. Aquest impost afecta les societats, però no els empresaris individuals.

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Informació sobre l'impost indirecte més important. L'IVA recau sobre les vendes i grava el valor afegit per cada empresa i professional en el procés de producció i venda d'un producte o servei i també les importacions dins i fora de la Unió Europea.

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

L'IAE és l'impost de titularitat municipal que han de pagar les persones físiques i jurídiques que exerceixen una activitat empresarials, professional o artística. Es tracta d'un import constant, que no depèn del balanç econòmic de l'empresa.

La tributació dels beneficis de l'empresa a l'IRPF

Impost progressiu que han de pagar els empresaris individuals i les societats civils privades, i que contempla totes les rendes que s'han obtingut al llarg del període impositiu: les derivades de l'activitat empresarial i les obtingudes com a persona física.

Impost sobre la renda dels no residents

Impost sobre les activitats empresarials exercides per estrangers que no siguin residents al país i per les empreses estrangeres que hi volen obrir una sucursal.

La fiscalitat de l'empresari individual

Explicació detallada sobre la tributació de la forma jurídica d'empresari individual o societat civil privada i sobre les obligacions i els pagaments de l'IRPF.