• Imprimeix

Vull ser autònom

Treball Autònom (empresari individual)
 

Els punts PAE i les Oficines de Gestió Empresarial (OGE) tramitem l'alta d'autònoms sense costos de gestió i de forma immediata.

Emprendre un negoci és un projecte que mereix ser avaluat. Si necessiteu ajuda podeu acudir a la Xarxa Catalunya Emprèn, on presten serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya durant els tres primers anys de vida del negoci.

Informació important que cal tenir en compte

L'empresari individual, popularment conegut com a treballador autònom, és la persona física que:

 • realitza en nom propi una activitat econòmica amb finalitat de lucre
 • la fa de forma habitual personal, directa i per compte propi 
 • ho fa fora de l'àmbit de direcció i organització d'una altra persona
 • i pot tenir o no treballadors


En aquests casos, l'activitat empresarial adopta el nom de la persona física titular del negoci, tot i que també és possible actuar amb un nom comercial.

És una de les formes més freqüents de creació d'empresa a Catalunya i la que s'associa amb l'autoocupació, ja que el propietari de l'empresa és al seu torn treballador en la mateixa, independentment de l'activitat que desenvolupi i del tipus de treball que realitzi.

A l'hora de crear una empresa, aquesta figura sol ser escollida fonamentalment pels comerços al detall (botigues de roba, aliments, papereries, articles de regal, joieries, quioscos de premsa, etc.), i per professionals com lampistes, electricistes, pintors, decoradors, etc.

 

CARACTERÍSTIQUES, AVANTATGES I INCONVENIENTS

 
Característiques
 • Control total de l'empresa per part del propietari, que dirigeix la gestió.
  • La personalitat jurídica de l'empresa és la mateixa que la del seu titular (empresari), qui respon personalment de totes les obligacions que contregui l'empresa.
  • No existeix diferenciació entre el patrimoni mercantil i el seu patrimoni civil (personal).
  • No precisa procés previ de constitució. Els tràmits s'inicien al començament de l'activitat empresarial.
  • L'aportació de capital a l'empresa, tant en la seva qualitat com en quantitat, no té més límit que la voluntat de l'empresari.

Avantatges

• És una forma empresarial idònia per al funcionament d'empreses de mida molt reduïda.
• És la forma que menys gestions i tràmits ha de fer per a la realització de la seva activitat, ja que no ha de realitzar cap tràmit d'adquisició de la personalitat jurídica.
• Pot resultar més econòmic, atès que no crea persona jurídica diferent del propi empresari.Inconvenients 

• La responsabilitat de l'empresari és il·limitada.
• Respon amb el seu patrimoni personal dels deutes generats en la seva activitat.
• El titular de l'empresa ha de fer front en solitari a les despeses i a les inversions, així com a la gestió i administració.
• Si el volum de benefici és important, pot estar sotmès a tipus impositius elevats ja que la persona física tributa per tipus creixents com més gran és el seu volum de renda, mentre que les societats de reduïda dimensió (menys de 8 milions d '€ de xifra de negocis) tributen al tipus del 25% sobre els primers 120.202,41 € de beneficis.

RESPONSABILITAT DE L'EMPRESARI INDIVIDUAL

L'empresari individual realitza l'activitat empresarial en nom propi, assumint els drets i obligacions derivats de l'activitat. La seva responsabilitat enfront de tercers és universal i respon amb tot el seu patrimoni present i futur dels deutes contrets en l'activitat de l'empresa.


Si l'empresari està casat pot donar lloc al fet que la responsabilitat derivada de les seves activitats impliqui al patrimoni de l'altre cònjuge. Per això cal tenir en compte el règim econòmic que regeix el matrimoni i la naturalesa dels béns en qüestió (règim de guanys o de separació de béns)
• Els béns privatius de l'empresari queden obligats als resultats de l'activitat empresarial.
• Els béns destinats a l'exercici de l'activitat i els adquirits com a conseqüència d'aquest exercici, respon en tot cas del resultat de l'activitat empresarial.
• En el règim de guanys, quan es tracta de béns comuns del matrimoni, perquè aquests quedin obligats caldrà el consentiment de tots dos cònjuges. El consentiment es presumeix quan s'exerceix l'activitat empresarial amb coneixement i sense oposició expressa del cònjuge i també quan en contreure matrimoni un dels cònjuges exercís l'activitat i continués amb aquesta sense l'oposició de l'altre.
• Els béns propis del cònjuge de l'empresari no quedarien afectes a l'exercici de l'activitat empresarial, llevat que hi hagi un consentiment exprés de l'esmentat cònjuge. En tot cas, el cònjuge pot revocar lliurement el consentiment tant exprés com presumpte.


En aquest sentit, si bé l'empresari individual no està obligat a inscriure’s en el Registre Mercantil, pot ser convenient inscriure-s'hi, entre altres raons per registrar les dades relatives al cònjuge, el règim econòmic del matrimoni, capitulacions, així com el consentiment, la revocació o oposició del cònjuge a l'afecció a l'activitat empresarial dels béns comuns o els privatius.

Iniciar una activitat econòmica empresarial o professional, origina un conjunt d'obligacions fiscals de caràcter estatal. Algunes anteriors a l'inici de l'activitat i altres que s'han de complir durant el seu desenvolupament.

Iniciada l'activitat, els ingressos percebuts per autònoms i entitats sense personalitat jurídica, tributen per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, IRPF (pagaments fraccionats i declaració anual).

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Aplicable a empresaris i professionals, persones físiques i persones físiques membres d'entitats en règim d'atribució de rendes.

En l'IRPF els mètodes de determinació del rendiment de les activitats econòmiques, segons l'activitat desenvolupada són:

 • Estimació directa amb dues modalitats
  • Normal
  • Simplificada
 • Estimació objectiva

 

L'elecció de la modalitat té repercussió sobre la vostra tributació i un cop seleccionada no es pot modificar durant els dos anys següents. Per tant, si teniu dubtes sobre la modalitat més convenient, feu una consulta a l’Agència Tributària.

 

Estimació directa
 

Estimació directa normal

 • S'aplica, amb caràcter general, als empresaris i professionals no acollits a la modalitat simplificada o al mètode d'estimació objectiva.
 • En tot cas s'aplica si la xifra de negocis del conjunt d'activitats supera els 600.000 € anuals en l'any immediatament anterior o es renuncia a l'estimació directa simplificada.

 

Estimació directa simplificada

S'aplica als empresaris i professionals quan concorrin les següents circumstàncies:

 1. Que les seves activitats no estiguin acollides al mètode d'estimació objectiva.
 2. Que, en l'any anterior, l'import net de la xifra de negocis per al conjunt d'activitats desenvolupades no superi els 600.000 €. Quan l'any immediatament anterior s'hagi iniciat l'activitat, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.
 3. Que no s'hagi renunciat a la seva aplicació.
 4. Que cap activitat exercida es trobi en la modalitat normal del mètode d'estimació directa.

 

Estimació objectiva

S'aplica a empresaris incloent determinades activitats professionals (accessòries a altres empresarials de caràcter principal), que compleixin els següents requisits:

 1. Que cadascuna de les seves activitats estiguin incloses en l'ordre anual que desenvolupa el règim d'estimació objectiva i no excedeixin els límits establerts per a cada activitat.
 2. Que el volum de rendiments íntegres en l'any immediat anterior, no superi els 300.000 € per a les activitats agrícoles i ramaderes i 450.000 € per al conjunt de les activitats econòmiques, incloses les agràries.
 3. Que el volum de compres en béns i serveis en l'exercici anterior, excloses les adquisicions d'immobilitzat, no superi 300.000 € anuals. En obres i serveis subcontractats, el seu import es tindrà en compte per al càlcul d'aquest límit.
 4. Que les activitats econòmiques no siguin desenvolupades, totalment o parcialment, fora de l'àmbit d'aplicació de l'IRPF (s'entén que les activitats de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, de transport per autotaxis, de transport de mercaderies per carretera i de serveis de mudances es desenvolupen dins l'àmbit d'aplicació de l'IRPF).
 5. Que no hagin renunciat expressament o tàcitament a l'aplicació d'aquest règim.
 6. Que no hagin renunciat o estiguin exclosos del règim simplificat de l'IVA i del règim especial simplificat de l'impost general indirecte canari (IGIC). Que no hagin renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, ni al règim especial de l'agricultura i ramaderia de l'IGIC.
 7. Que cap activitat exercida es trobi en estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats.

 

En aquests imports (punts 2 i 3) es computen les operacions desenvolupades pel contribuent, pel seu cònjuge, ascendents i descendents i per les entitats en atribució de rendes en què participen qualsevol d'ells sempre que les activitats siguin similars per estar classificades en el mateix grup de l'IAE i existeixi direcció comuna compartint mitjans personals o materials. Aquests imports s'han d'elevar a l'any quan hagués iniciat l'activitat en l'any en què es calculen.

 

El procés de constitució com a autònom, en principi, no té cap cost. Els únics costos a què haurà de fer front l'empresari són els derivats de la cotització de les Seguretat Social.

COTITZACIÓ DE L'EMPRESARI INDIVIDUAL A LA SEGURETAT SOCIAL

L'empresari individual realitza la seva cotització a la Seguretat Social a través del Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.
En aquest règim s'estableix una base mínima obligatòria i una base màxima sobre la qual s'aplica el tipus de cotització establert per als autònoms. El resultat és la quota líquida a pagar.
En donar-se d'alta en el règim especial de treballadors per compte propi l'empresari pot optar per la base de cotització que desitgi sempre que estigui entre la base mínima i màxima establerta. En cada exercici econòmic es determinen les bases màximes i mínimes de cotització a la Seguretat Social a la Llei de Pressupostos de l'Estat.

Llibres obligatoris per al Empresari individual
Aquests llibres dependran del règim fiscal concret a què estigui sotmès l'empresari, d'acord amb la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impost sobre societats, de la renda de no residents i sobre el patrimoni. (BOE 26 novembre 2006)


A) Si el seu règim fiscal és d'estimació directa i es dedica a una activitat industrial, comercial o de serveis, ha de portar els llibres oficials del Codi de Comerç (Art. 25 del Codi de Comerç), que haurà de legalitzar en el Registre Mercantil.

Aquests llibres són:


• Llibre Diari
• Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals


B) Si el seu règim fiscal és d'estimació directa simplificada, ha de portar Llibres Fiscals, sense ser necessària la gestió dels de Comerç (l'obligatorietat quedaria coberta per la d'aquells).

Aquests llibres són:


• Vendes i Ingressos
• Compres i Despeses
• Registre de Béns d'Inversió


C) Si l'empresari està acollit al règim d'estimació objectiva, no està obligat a portar cap llibre, tot i que ha de conservar els justificants de les seves operacions.


D) En el cas que apliqui deducció per amortitzacions ha de portar un llibre de Béns d'Inversió

Servei d’alta des de la Finestreta Única Empresarial

La realització d'aquestes gestions des de la Finestreta Única Empresarial (les oficines Oge presencialment o Canal Empresa electrònicament), us estalviarà:

Anar a l’Agència Tributària a sol·licitar la declaració censal d'alta i l’obtenció del NIF.

Anar al Registre Mercantil Provincial a fer la inscripció de l’empresa (amb caràcter voluntari).

Anar a la Seguretat Social a donar-te d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social i a les persones treballadores.

En la mateixa visita també podreu fer altres tràmits necessaris per realitzar l’activitat, si ho voleu, podeu veure quina és la tramitació relacionada amb la vostra activitat des de la Cerca Guiada de Tràmits, una eina que a través d'un seguit de preguntes us dirà quins tràmits us faran falta.  

 

#Obrirésmésfàcil

 

A més dels tràmits d'alta d'autònom:

 • Tràmits a la Seguretat Social
  • Comunicació de l'inici d'activitat a l'Agència Tributària

Si s'han proporcionat les dades necessàries, podeu també fer els tràmits següents:

 • Inscripció de fitxers de caràcter personal a l'Agència Espanyola de protecció de dades
  • Sol·licitud de reserva de Marca o Nom Comercial a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques
  • Comunicació dels contractes de treball al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

I des de les oficines OGE podeu tramitar també:

 • La declaració responsable o comunicació d'inici d'activitat a l'Ajuntament
 • La comunicació de l'obertura del Centre de Treball, en cas de tenir contractats treballadors
 • Altres tràmits i registres, com ara el Registre sanitari, l'obtenció del títol de Responsable de Taller d'automòbils, etc...

I informar-vos d'altres aspectes relacionats amb el vostre negoci com fulls de reclamació, horaris comercials, cartells necessaris per a un bar, etc...

 

 Informació relacionada

Data d'actualització:  06.11.2018