• Imprimeix

Regulació del negoci

L'empresari ha d'estar ben informat de tots els aspectes legals associats a la competència amb les altres empreses, a la qualitat dels seus productes i a la relació entre el seu negoci i els clients. Des dels mecanismes per a denunciar pràctiques contràries a la lliure competència i els mecanismes de resolució de conflictes amb els clients, fins els requisits que han de complir els locals oberts al públic en matèria d'horaris comercials, de qualitat dels productes a la venda o d'etiquetatge. Tot això forma part de la regulació i la normativa el coneixement de les quals farà possible la gestió diària del vostre negoci.

Promoció i defensa de la competència

La competència efectiva entre les empreses és un dels elements definitoris de l'economia de mercat. Conegueu com es fomenta des de l'Administració, quines són les conductes restrictives i com podeu denunciar actuacions prohibides per la llei.

Regulació de la seguretat dels productes

Els productors i distribuïdors tenen el deure de posar al mercat únicament productes segurs. En aquest apartat definim els productes segurs, les característiques dels insegurs, el marcatge de seguretat CE i tot allò relacionat amb les notificacions de productes perillosos.

Resolució de conflictes en matèria de consum

La mediació i l'arbitratge són els mecanismes per a resoldre els conflictes entre les empreses i els consumidors per la via extrajudicial. Els dos impliquen la presència d'una tercera persona imparcial i la participació voluntària de les parts implicades.

Protecció del consumidor

Conegueu tot allò relacionat amb les obligacions de les empreses en el seu tracte amb els consumidors i usuaris. Des dels fulls de reclamació i els requisits dels preus, fins la informació en les aplicacions d'ofertes, les condicions de l'etiquetatge i els requisits lingüístics pels comerços oberts al públic.

Regulació dels horaris comercials

Per exercir l'activitat comercial heu de complir la normativa d'horaris, que pot variar en funció de la naturalesa del vostre negoci. La infracció de les limitacions horàries generals comporta la sanció amb multa, tot i que, excepcionalment, alguns establiments poden restar exclosos del seu compliment.

Horaris de bars, restaurants i espectacles públics

Com a conseqüència de la seva especial naturalesa, els bars, restaurants i sales d'espectacles disposen d'una normativa d'horaris pròpia. Pel que fa a la seva aplicació, cada municipi té autoritat per a establir reduccions de l'horari.