• Imprimeix

Què és i com funciona una licitació?

Una licitació és el procés pel qual l’Administració pública (ens, organisme o entitat del sector públic) fa una petició d’ofertes a diversos proveïdors per adquirir un bé, servei o subministrament o executar una obra.Què és i com funciona una licitació?

 1. Preparació del contracte. És la fase del procediment que s’inicia amb la decisió de l’Administració de contractar un bé, producte, servei o obra que cobreixi les seves necessitats, en la qual se’n determinen els requisits, es fa una estimació del preu i s’elaboren els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regiran la licitació.
 2. Publicitat. L’Administració publica la convocatòria de la licitació (anunci i els plecs), per comunicar què vol comprar i sota quines condicions, en el seu Perfil de Contractant i, si s’escau, en un butlletí oficial. També pot publicar un anunci previ a la convocatòria.
 3. Licitació. Les empreses interessades en el contracte, i que compleixin els requisits, tenen un termini determinat per presentar les seves ofertes, així com la documentació acreditativa de la seva aptitud per contractar (capacitat i solvència).
 4. Adjudicació. L’Administració valora i puntua les ofertes, avalua la documentació acreditativa del compliment dels requisits necessaris per contractar amb l’Administració i resol l’adjudicació a favor de l’oferta econòmicament més avantatjosa, que serà la que ofereixi una millor relació entre el preu i els aspectes tècnics de l’oferta, i no necessàriament la que presenti un preu més baix.
 5. Publicació de la resolució. L’Administració publica l’adjudicació del contracte a un (o diversos) licitador(s).
 6. Signatura. L’empresa adjudicatària signa un contracte amb l’Administració i n’inicia l’execució d’acord amb el que aquella ha especificat a la seva oferta i el que preveuen els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
 7. Pagament. L’Administració fa el pagament un cop executat el contracte i segons les condicions que s’hi preveuen. Veieu l’apartat corresponent.

La meva empresa pot contractar? Què necessita per fer-ho?

Si sou una empresa o empresari individual, nacional o estranger, podreu contractar amb l’Administració sempre que es compleixin els requisits següents:

 1. Tenir plena capacitat d’obrar, és a dir, l’empresa ha d’estar legalment constituïda.
 2. Tenir la capacitat per contractar i la necessària solvència tècnica o professional i econòmica i financera exigida en els plecs que regeixen la licitació. És a dir, s'haurà d’acreditar que la vostra empresa pot executar el contracte, aportant els documents que vinguin especificats en els plecs esmentats.
 3. No incórrer en cap de les prohibicions de contractar establertes per la llei. Entre aquestes, els administradors o socis de les empreses no han d'estar incursos en incompatibilitat per ostentar càrrecs públics i/o polítics.
 4. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 
Què és la Classificació empresarial?

En alguns casos es pot exigir que l'acreditació de la solvència s’hagi de dur a terme mitjançant la classificació empresarial (contractes d'obres amb valor estimat de més de 500.000 €). En el cas que la classificació no fos exigible, el fet de disposar-ne és un avantatge, ja que permet reduir el volum de la documentació que s’ha de presentar per acreditar el compliment de les condicions de solvència exigides per a poder participar en una licitació.

La classificació empresarial és una certificació emesa per l’organisme corresponent (en el cas de la Generalitat de Catalunya, per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa) determinada en funció dels grups d'activitat de l'empresa (una empresa pot obtenir la classificació en més d'un grup) i de les categories dels contractes, en funció de les seves quanties.

Això significa que, depenent del grup i la categoria en què es trobi classificada una empresa, podrà participar en la licitació d’uns o altres contractes per raó del seu objecte i quantia econòmica.

La classificació suposa un mitjà que acredita la solvència de l'empresa per a dur a terme determinats contractes..

Quins són els principals tipus de contractes i els procediments per a la seva adjudicació?

Els contractes del sector públic poden ser de caràcter:

 • Administratiu. Els contractes més freqüents i nombrosos són els administratius, que són els celebrats per les entitats que tenen la consideració d'Administració pública. Els contractes administratius, al seu torn, es poden dividir segons el seu objecte o la seva quantia. Segons el seu objecte, poden ser d'obres, de subministraments, de serveis, de concessió d'obres públiques, de gestió de serveis públics, de col·laboració entre el sector públic i el sector privat i contractes mixtes.
 • Privat. Els contractes privats són els que realitzen les entitats del sector públic que no tenen la condició d''Administració pública, i també els de les administracions públiques sempre que tinguin per objecte serveis financers, la creació i interpretació artística i literària, els serveis d'esplai, culturals i esportius o la subscripció a revistes, publicacions periòdiques i bases de dades.

Segons la quantia, els contractes poden ser:

 • Menors, no subjectes a regulació o subjectes a regulació harmonitzada.
 • Els contractes subjectes a regulació harmonitzada són aquells que pel seu tipus i/o quantia estan sotmesos a les directrius europees de contractació pública.

Pel que fa als procediments podem distingir:

 • Les licitacions sense publicitat, en les quals l'Administració o entitat del sector públic s'adreça a empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, convidant-les a presentar oferta. Entre aquestes trobem els contractes menors i els procediments negociats sense publicitat.
 • Les licitacions amb publicitat, en les quals qualsevol empresa que compleixi els requisits exigits pot presentar oferta, en el cas del procediment obert, o una sol·licitud de participació, en el cas del procediment restringit, el procediment negociat amb publicitat i el diàleg competitiu.

Segons el seu grau d’urgència, els expedients de licitació i adjudicació dels contractes es poden tramitar de manera:

 • Ordinària.
 • Urgent.
 • Excepcionalment, mitjançant tramitació d’emergència.

Quins beneficis m'aporten els Registres públics de licitadors?

Per estalviar temps i diners a l’hora d’enviar reiteradament la mateixa documentació per a diferents licitacions, s’han creat els Registres Públics de Licitadors, on es poden inscriure les empreses interessades a participar en els processos de contractació pública.

En aquests registres s’arxiven els expedients de les empreses amb les dades i els documents que acrediten la seva personalitat, capacitat i solvència econòmica i financera.

Només cal presentar la documentació una vegada i el registre emet un document certificant que, efectivament, disposen d’aquesta documentació i és correcta.

Juntament amb l’oferta, en cada licitació s’ha d’incloure una declaració responsable de trobar-se inscrit en el Registre i que les dades registrals són correctes i no han patit canvis. Aquest document substituirà la documentació que ja hem presentat en el registre corresponent.

La inscripció en el Registre és voluntària i pública. Hi ha el registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat i també les comunitats autònomes tenen els seus propis registres, amb efectes en els territoris respectius.

A Catalunya tenim el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), en el qual s’inscriu, a més de la informació relativa a la personalitat, capacitat i solvència econòmica de les empreses, la informació relativa a la solvència tècnica o professional de les empreses.


 Si penseu participar amb certa assiduïtat en licitacions públiques és convenient que us inscriviu en els Registres d'empreses licitadores. Així us estalviareu haver de presentar la documentació necessària a cada licitació a la qual vulgueu participar.
Data d'actualització:  08.07.2015