• Imprimeix

Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI)

Ratolí. Basat en una foto de mcconnors a morguefile

El Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI) és un registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que recull dades relatives a la personalitat jurídica, la capacitat, la representació i la solvència de les empreses que volen contractar amb les administracions públiques.

L'objectiu del RELI és facilitar a les empreses la concurrència en procediments d'adjudicació de contractes públics i contribuir a la penetració de les noves tecnologies en la contractació pública. S'hi poden inscriure les persones físiques o jurídiques nacionals o estrangeres que acrediten personalitat jurídica i capacitat d'obrar i que no estan en situació de prohibició per contractar.

El Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI) té les següents característiques:

Electrònic. Les empreses inscrites en el RELI no han d'aportar cap certificat acreditatiu d'inscripció. Els òrgans de contractació i les meses de contractació accediran d'ofici, per mitjans electrònics i de forma directa i segura a les dades contingudes en el Registre.

Telemàtic. Les empreses poden consultar per Internet les seves dades relatives a la personalitat jurídica, capacitat d'obrar, representació, solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional. També poden formalitzar i enviar la sol·licitud i l'actualització de les seves dades per via telemàtica.

Segur. Tots els tràmits telemàtics que fan les empreses al Registre es realitzen amb el màxim nivell de seguretat, a través de la signatura electrònica reconeguda i amb idèntics efectes jurídics que la signatura manuscrita.

Voluntari. No cal que estigueu inscrits en el RELI per poder contractar amb les administracions públiques.

Gratuït. La inscripció en el RELI no està sotmesa a cap taxa ni preu.

D'inscripció indefinida. La inscripció en el RELI no està limitada en el temps.

De dades vigents. En el RELI consten les dades vigents de les empreses en el moment de la inscripció. Per tant, un cop formalitzada, cal que actualitzeu les dades a mesura que vagin variant.

Vàlid per a les diferents administracions públiques. El certificat que es genera des del RELI amb les dades de les empreses inscrites és vàlid per a tots els procediments de licitació de la Generalitat de Catalunya. També és vàlid per a les licitacions de les entitats locals i d'altres administracions públiques catalanes, si estan degudament adherides al RELI i així ho acorden i ho recullen els seus respectius plecs.

Podeu consultar tota la informació necessària per inscriure-us en el Registre al web del RELI.

El Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI) està regulat per la normativa següent:

Informació relacionada

Data d'actualització:  08.04.2014