• Imprimeix

Valorització tecnològica

La valorització tecnològica agrupa totes les accions que s'orienten a dotar de valor una tecnologia comercial amb l'objectiu que pugui ser transferida al teixit industrial. Entre les possibles accions que es poden dur a terme destaquen la protecció de la tecnologia, i la realització d'un pla de negoci o d'estudis de mercat. Això inclou l'estudi de les necessitats que cobreix, quin problema soluciona, quines alternatives existeixen en l'actualitat, quins són els principals jugadors, quin volum econòmic mou, quina és la tendència del sector.

També són activitats de valorització tecnològica la creació d'un prototipus o un demostrador tecnològic i la creació d'una planta pilot o un escalat industrial. La transferència de tecnologia es pot realitzar de diferents maneres:

  • Mitjançant la llicència d'una patent.
  • A través de la creació d'una empresa de base tecnològica. 
  • Portant a terme col·laboracions entre centres i empreses que, normalment, inclouen l'intercanvi de coneixement exclusiu.

 Les unitats de valorització realitzen una activitat intensiva en la detecció de noves tecnologies amb un elevat potencial comercial, alhora que impulsen activitats de valorització tecnològica en l'entorn de les universitats. Aquest procés de valorització es tradueix en el suport a la comercialització de la tecnologia generada a les universitats per dues vies:

  • La creació d'una nova empresa de base tecnològica
  • L'acompanyament en la llicència d'una tecnologia a una empresa que ja opera en el mercat i que s'encarregarà de desenvolupar nous productes o processos.

Informació relacionada

Les empreses de base tecnològica (EBT) són aquelles que fonamenten el seu negoci en l'explotació del coneixements i en els resultats d'un procés de recerca, que permeten la transferència de la seva tecnologia des dels centres de recerca cap al mercat. Normalment mostren elevades taxes de creixement i els llocs de treball que generen són d'alta qualificació.

Les patents tenen la capacitat de garantir uns drets exclusius d'explotació industrial d'una tecnologia durant un espai limitat de temps, generalment de 20 anys des de la data de presentació de la sol·licitud. Cal que tinguem present que les patents passen per diferents fases amb diverses implicacions pel seu autor o llicenciatari:

  • Primers 12 mesos a partir de la sol·licitud és una patent nacional.
  • Fins a 18 mesos després pot haver una segona etapa de fins a divuit mesos més, coneguda com PCT (Patent Cooperation Treaty), que protegeix la tecnologia o invent a nivell internacional.
  • A partir de 30 mesos  s'entra en el que es coneix com a fases nacionals i s'ha de decidir en quins països volem estendre la nostra patent.

En un procés de valorització tecnològica, a més de ser una eina de protecció i exclusivitat d'explotació, una patent és una eina bàsica per a la negociació de la transferència d'una tecnologia.

En el marc dels projectes de valorització de tecnologia i de les noves empreses de base tecnològica, teniu a la vostra disposició una sèrie de recursos que us facilitaran i milloraran els plans de transferència de tecnologia, de creació d'empreses i de suport en les etapes inicials dels projectes empresarials. Compteu amb la col·laboració de persones i d'entitats expertes en el tema, i optar a ajuts econòmics per facilitar l'anàlisi de viabilitat del vostre projecte de base tecnològica.

Data d'actualització:  28.01.2014