La bona gestió de les relacions laborals pot afavorir l'ambient de treball i la satisfacció de l'empresari i els treballadors. En aquest apartat us oferim informació de totes aquelles qüestions que cal que totes les empreses coneguin i que afecten la relació i el tracte entre les dues parts, des de l'elaboració dels calendaris laborals, fins el paper dels sindicats i la resolució dels conflictes laborals.

Gestió de les relacions laborals a l'empresa

Conegueu els aspectes que regeixen la relació entre l'empresa i els treballadors, com el paper dels sindicats, els procés de negociació col·lectiva, i els mecanismes per a anunciar trasllats, convocar vagues i resoldre conflictes laborals a l'empresa.

Salaris

Amb quin salari hem de retribuir els serveis prestats pels treballadors? Quin són els salaris mínims? Què conforma els costos salarials? Aquestes són algunes de les preguntes que hem de respondre de manera justa i adequada per l?empresa i el treballador abans de prendre una decisió sobre la nostra política salarial.

Horaris, jornada i vacances

L'empresa ha de conèixer les característiques, la durada i la regulació de les jornades de treball, dels descansos diaris dels treballadors i de les vacances anuals per a organitzar les tasques internet i poder elaborar el calendari laboral.

Calendari laboral

Cercador de les festes generals i locals, calendari oficial de les festes laborals i normativa relacionada amb el calendari laboral.

Conciliacio de la vida laboral i familiar

Informeu-vos de les mesures que afavoreixen la conciliació de la vida professional i familiar, com els permisos de maternitat i de reducció de jornada.

Igualtat d'oportunitats, integració i inserció laboral

Les empreses i els autònoms que contracten persones amb discapacitat poden acollir-se a diverses línies d'ajuts, bonificacions i subvencions públiques. D'altra banda, les grans empreses han de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat que representi, com a mínim, el 2% de la seva plantilla.