01 Tributs i impostos

Les empreses han de retre comptes de la seva activitat econòmica a través dels imports dels diversos impostos que han de satisfer. En aquest apartat us oferim una guia dels principals impostos directes i taxes que afecten determinades activitats empresarials, a més d'informació sobre l'impost sobre el valor afegit (IVA) i l'impost sobre societats.

Impost sobre grans establiments comercials

L'activitat de determinats establiments comercials implantats en grans superfícies està gravada amb impost especial que compensa la seva posició dominant en el sector i cobrir les costos de les externalitats ocasionades per la implantació dels grans establiments comercials.

Transmissions patrimonials i actes jurídics

Informació de tots els tipus d'adquisicions de béns i drets que estan subjectes a l'impost de transmissions, i dels seus tràmits corresponents. Per la seva banda, els documents notarials, mercantils i administratius i judicials estan subjectes a l'impost en concepte d'actes jurídics documentats.

Taxes

Conegueu tot allò relacionat amb les taxes, que són les contraprestacions que exigeix l'Administració per la utilització o aprofitament del domini públic o per la prestació de serveis públics. Aquí també trobareu les taxes associades a determinades activitats administratives.

Gravamen de protecció civil

Les empreses i indústries que realitzen una activitat de risc estan sotmeses al gravamen de protecció civil. Aquest impost està destinat a finançar l'activació de plans de protecció civil i a mantenir les activitats de previsió, prevenció, planificació, intervenció, informació i formació en aquesta matèria.

Tributs sobre el joc

L'organització i la celebració de tota mena d'apostes i jocs estan gravades amb uns impostos específics que recauen sobre els organitzadors. Aquests impostos afecten els bingos, els casinos, les màquines recreatives, els canòdroms, els frontons, les rifes i les tómboles.

Impost sobre les estades en establiments turístics

Les estades en establiments turístics estan gravades per un impost els ingressos del qual es destinen a dotar el Fons per al foment del turisme. Conegueu les obligacions tributàries, el tràmit de liquidació i els casos d'exempció de l'impost.

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Informació sobre l'impost indirecte més important. L'IVA recau sobre les vendes i grava el valor afegit per cada empresa i professional en el procés de producció i venda d'un producte o servei i també les importacions dins i fora de la Unió Europea.

Impost sobre societats (IS)

Conegueu els detalls d'aquest impost, que han de pagar anualment totes els entitats jurídiques que obtinguin un superàvit en les seves activitats. Aquest impost afecta les societats, però no els empresaris individuals.

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Impost municipal que grava l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques, independentment de si es tracta d'una activitat habitual o no, o si existeix ànim de lucre o benefici en l'exercici de l'activitat.