Emergències

Les empreses que desenvolupen activitats susceptibles de generar una emergència i les indústries que disposen d'instal·lacions amb risc de provocar accidents greus, han de disposar de les autoritzacions administratives corresponents.

El control que exerceix l'Administració sobre aquest tipus d'empresa garanteix la seguretat de les instal·lacions, així com la bona implantació dels plans d'autoprotecció i de les mesures de prevenció de riscos.

Plans d'autoprotecció

L'autoprotecció és el conjunt de mesures implantades en els àmbits exposats a situacions de riscs i que s'apliquen a les activitats susceptibles de generar una emergència de protecció civil. Entre les mesures d'autoprotecció destaca l'obligació d'elaborar i implantar un pla d'autoprotecció i informar-ne a l'Administració.

Accidents greus

Per tal de garantir la convivència entre l'activitat industrial i les persones cal que la indústria adopti les mesures necessàries per a prevenir els accidents greus, que són aquells en els quals intervenen substàncies perilloses i limitar les seves conseqüències per a les persones i per al medi ambient.